Πέμπτη 11.08.2022 | Εορτάζουν: Εύπλους, Εύπλος, Εύπλοος

Διακήρυξη Δήμου Τρικκαίων για την «προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, ετών 2020-2021»

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις05.06.2020 | 8:55 πμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 92436
ΑΔΑ: ΩΗΛΟΩΗ9-ΣΔ2
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Νομός Τρικάλων
Δήμος Τρικκαίων
Δ/νση: Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα: Προμηθειών & Αποθηκών
Ταχ. Δ/νση: Ασκληπιού 18
Ταχ. Κώδ.: 421 31 Τρίκαλα
Πληροφορίες: Εξάρχου Μαρίκα
Τηλέφωνο: 24313-51213
F A X: 24313-51219
E-mail: mexarchou@trikalacity.gr
Αριθμ. Πρωτ.: 14942

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
Ο Δήμαρχος Τρικκαίων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία άνω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής ανά ομάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τ. Α), η προμήθεια με τίτλο: «προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, ετών 2020-2021», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 322.571,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 399.988,04 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και συγκεκριμένα των ειδών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I της αρ. πρωτ. 14480/01-06-2020 διακήρυξης.

1. Περιγραφή δημόσιας σύμβασης: Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, ετών 2020-2021 για τη συντήρηση οδών και πλατειών της πόλης & συνοικισμών του Δήμου Τρικκαίων καθώς και εγκαταστάσεων αυτού.
Συγκεκριμένα αφορά την προμήθεια των ειδών, που κατηγοριοποιείται στις παρακάτω οχτώ (8) ομάδες με τους αντίστοιχους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV), όπου κατατάσσονται:
ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ CPV ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
Α ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡΓΟΥ 31531000-7 1.350,00
Β ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 31531000-7 221.875,00
Γ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΥ LED 31527260-6 48.000,00
Δ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ 31527260-6 13.500,00
Ε ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ 31518600-6 8.000,00
ΣΤ ΚΑΛΩΔΙΑ 44321000-6 6.583,00
Ζ ΥΛΙΚΑ ΠΙΝΑΚΩΝ 31211000-8 2.757,50
Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 31681410-0 20.505,50
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 322.571,00
Φ.Π.Α. 24% 77.417,04
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 399.988,04

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της αναλυτικής διακήρυξης.
2. Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μια ή περισσότερες ομάδες όπως αυτές περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές , για το σύνολο όμως των ειδών της κάθε ομάδας. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών μίας ομάδας επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρης της ομάδας.
3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
4. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 6 μηνών από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
5. Εγγύηση Συμμετοχής: Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο ποσοστό 2% του προϋπολογισμού εκτός του Φ.Π.Α., για κάθε ομάδα, για την οποία κατατίθεται προσφορά, όπως κάτωθι:

ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2%
Α. ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ 1.350,00 27,00
Β. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 221.875,00 4.437,50
Γ. ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΥ LED 48.000,00 960,00
Δ. ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ 13.500,00 270,00
Ε. ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ 8.000,00 160,00
ΣΤ. ΚΑΛΩΔΙΑ 6.583,00 131,66
Ζ. ΥΛΙΚΑ ΠΙΝΑΚΩΝ 2.757,50 55,15
Η. ΔΙΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 20.505,50 410,11
ΣΥΝΟΛΟ: 322.571,00 6.451,42

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος προσφορών, ήτοι, για 7 μήνες, δηλαδή μέχρι 09/01/2021.
5. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.
Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 05/06/2020
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 05/06/2020
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα Υποβολής προσφορών: 08/07/2020 και ώρα 15:00
Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 15/07/2020 και ώρα 11:00

7. Πρόσβαση στα έγγραφα: Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.
Αρμόδιοι για πληροφορίες: κα. Εξάρχου Μαρίκα, 24313-51213, κα. Ευθυμίου Παναγιώτα τηλ. 24313-51203, Fax: 24313-51219, e-mail: mexarchou@trikalacity.gr , panef@trikalacity.gr .
8. Δημοσιεύσεις:
Η περίληψη τη Διακήρυξης δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο. Η δαπάνη και τα έξοδα για τις δημοσιεύσεις της περίληψης της Διακήρυξης, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής στον τύπο, βαρύνει τον μειοδότη – προμηθευτή.
9. Ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης: 01/06/2020.
Αριθ. Προκήρυξης στην ΕΕ S: 2020/ S 106-256259.
Τρίκαλα 03/06/2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης