Παρασκευή 18.06.2021 | Εορτάζουν: Έρασμος, Λεόντιος, Λεοντία, Λεοντίνα, Λεοντίτσα, Αλίνα, Αλένα

Διακήρυξη Δήμου Τρικκαίων «Προμήθεια έτοιμου φαγητού»

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις05.06.2020 | 8:58 πμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΑΔΑ: ΩΗ1ΓΩΗ9-8ΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Νομός Τρικάλων
Δήμος Τρικκαίων
Δ/νση Οικον. Υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών
Δ/νση: Ασκληπιού 18 – 421 31 Τρίκαλα
Πληροφορ.: Μαρίκα Εξάρχου
Τηλέφωνο: 2431.3.51213
FAX: 2431.3.51219
E-mail: mexarchou@trikalacity.gr
Αριθ. Πρωτ.: 15087

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
«Προμήθεια έτοιμου φαγητού»
Αριθμός συστήματος Διαγωνισμού στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ: 92564

O Δήμαρχος Τρικκαίων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία κάτω των ορίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τ. Α΄) η «Προμήθεια έτοιμου φαγητού» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 170.220,00 Ευρώ, εκτός του ΦΠΑ και συγκεκριμένα των ειδών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της αναλυτικής διακήρυξης.
Αντικείμενο προμήθειας:
Ομάδα Α: Σίτιση μαθητών μουσικού σχολείου Τρικάλων, για το σχολικό έτος 2020 – 2021
Ομάδα Β: Σίτιση ωφελουμένων του ΚΗΦΗ, για το έτος 2021.
Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής ανά ομάδα. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μια ή περισσότερες ομάδες.
Χρόνος και τόπος διενέργειας διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.
Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 04/06/2020
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 04/06/2020
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα Υποβολής προσφορών: 23/06/2020 και ώρα 15:00
Χρόνος ισχύος προσφορών: έξι (6) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
Εγγύηση συμμετοχής: 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης, εκτός του ΦΠΑ, για κάθε ομάδα, ήτοι:
Ομάδα Α΄ «Σίτιση μαθητών» 3.100,80 ευρώ
Ομάδα Β΄ «Σίτιση ωφελουμένων ΚΗΦΗ» 303,60 ευρώ
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της διακήρυξης, ήτοι μέχρι 24/01/2021.
Ηλεκτρονική αποσφράγιση: 30/06/2020 και ώρα 11:00 π.μ.
Αρμόδιοι Υπάλληλοι για πληροφορίες: Μαρίκα Εξάρχου, τηλ. 24313-51213, e-mail: mexarchou@trikalacity.gr
Ευθυμίου Παναγιώτα, τηλ. 24313-51203,, e-mail: panef@trikalacity.gr, Fax: 24313-51219
Η αναλυτική διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: www.promitheus.gov.gr, στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στην ιστοσελίδα του Δήμου Τρικκαίων www.trikalacity.gr/prokirikseis.
Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης και τυχόν επαναληπτικής θα βαρύνουν τον μειοδότη – προμηθευτή.
Τρίκαλα 04/06/2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης
Φυτικά Ροφήματα Βρώμης ΚΑΡΠΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ Nature Spot e-shop