Τετάρτη 25.05.2022 | Εορτάζουν: Δεν υπάρχουν γιορτές για σήμερα

Διακήρυξη Δήμου Τρικκαίων

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις11.09.2020 | 11:54 πμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΑΔΑ: Ω8Κ8ΩΗ9-ΛΤΒ
 
Αρ. Πρωτ.: 27647
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΕΡΓΟ: «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ »
ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Αναβάθμιση του ιστορικού εμπορικού κέντρου της πόλης των Τρικάλων και μετατροπή της οδού 25ης Μαρτίου σε οδό ήπιας κυκλοφορίας»
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠ. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΑΕ2019ΣΕ11910056
CPV: 45211360-0
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ του έργου:
«ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ1: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΕ ΟΔΟ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ»
Ο Δικαιούχος Δήμος Τρικκαίων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για την ανάθεση του έργου: «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ1: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΕ ΟΔΟ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ» (CPV: 45211360-0), εκτιμώμενης αξίας 583.064,52 ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%) και συνολικού προϋπολογισμού 723.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ) που αναλύεται σε:
Δαπάνη Εργασιών:               424.639,77 ευρώ
Γ.Ε.+Ο.Ε.:                            76.435,16 ευρώ
Απρόβλεπτα:                        75.161,24 ευρώ
Αναθεώρηση:                       1.228,35 ευρώ
Απολογιστικά:                      5.600.00 ευρώ
ΦΠΑ:                                   139.935,48 ευρώ
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στο ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr στο ΕΣΗΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα τού Δήμου Τρικκαίων www.trikalacity.gr (στο πεδίο: Χρήσιμα – Προκηρύξεις). Η διακήρυξη του έργου έχει συνταθεί κατά το πρότυπο από την ΕΑΑΔΗΣΥ υπόδειγμα.

  1. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 30η Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών της παραγρ. 2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016.
  2. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 7η Οκτωβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη στις 10:00 πμ.
  3. Α) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και Η/Μ πού είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρού (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Β) Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Γ) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 τού ν. 4412/2016.
Όσον αφορά την καταλληλόλητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και έργα κατηγορίας Η/Μ
(Β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά πού περιγράφονται στο Παράρτημα XI τού Προσαρτήματος Α τού ν. 4412/2016.
(Γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού η εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που η χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ενώπιων αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 21 της παρούσας. 5. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τούς συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 τού ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, πού ανέρχεται στο ποσό των 11.661,00 ΕΥΡΩ και ισχύος τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών, μετά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών θα είναι για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

  1. Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.
  2. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δεκαοχτώ (18) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
  3. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κωδικός 2019ΣΕ11910056, με συγχρηματοδότηση από το Ε.Τ.Π.Α.
  4. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή τού Δήμου Τρικκαίων. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από τον Δικαιούχο Δήμο Τρικκαίων, αρμόδιος υπάλληλος Γιαννούλα Ευαγγελία (2431063236) και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου (τηλ. 2431063227) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Τρίκαλα, 10-9-2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης