Δευτέρα 20.03.2023 | Εορτάζουν: Κλώντια, Κλόντια, Κλαύδια, Κλό, Ροδιανός, Ροδινός, Ροδίνης, Ρόδης, Ροδιανή, Ροδιάνα, Ροδή, Ροδία

Διακήρυξη έργου: Ανακαίνιση εγκαταστάσεων του ιδιόκτητου κτιρίου του e-ΕΦΚΑ επί της οδού Ομήρου 13, στα Τρίκαλα

Ανακοινώσεις διάφορες21.02.2023 | 9:41 πμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΑΔΑ: 67Ξ246ΜΑΠΣ-ΙΚ8
ΑΔΑΜ:23PROC012158624
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (e-ΕΦΚΑ)
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(Ταχ. Διεύθυνση: Ιπποκράτους 19, Τ.Κ. 10679, Αθήνα – Πληροφορίες: 210.3662389,-429)
Αρ. Πρωτ.: 84141/20-02-23
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης – e-Ε.Φ.Κ.Α. (κωδ. Nuts: EL303, Κεντρικός Τομέας Αθηνών) προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Ανακαίνιση εγκαταστάσεων του ιδιόκτητου κτιρίου του e-ΕΦΚΑ επί της οδού Ομήρου 13, στα Τρίκαλα» (CPV: 45453000-7 «Εργασίες γενικής επισκευής και ανακαίνισης»), προϋπολογισμού 620.000,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) όπως ισχύει και β) τους όρους της υπ. αριθμ. 83556/20-2-2023 και με ΑΔΑ: 960Ξ46ΜΑΠΣ-ΔΓΡ, ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 23PROC012157548. Το έργο χρηματοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό του e-E.Φ.Κ.Α..
Ο τόπος εκτέλεσης του έργου είναι Ομήρου 13, Τ.Κ.: 421 00, Τρίκαλα (Κωδικός NUTS: EL611). Το αντικείμενο του έργου είναι η εκτέλεση οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών ανακαίνισης εγκαταστάσεων σε κτήριο ιδιοκτησίας του e-ΕΦΚΑ. Η διάρκεια της σύμβασης είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της.
Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 όπως ισχύει. Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Η γλώσσα σύνταξης της προσφοράς είναι η ελληνική.
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 12.400,00 ευρώ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον μέχρι 24/05/2024.

(Αναλυτικά στο έντυπο της ΕΡΕΥΝΑΣ της 21/02/2023)

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης
ΟΛΥΜΠΟΣ ΠΥΞΙΔΑ