Τρίτη 20.04.2021 | Εορτάζουν: Ζακχαίος, Ζάκχος, Ζάχος,Λάζαρος, Λάζος

Διακήρυξη Γ.Ν.Τ. για την ανάδειξη εργολάβου για υπηρεσίες αποβλήτων

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις02.12.2020 | 10:48 πμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΑΔΑ: Ω5Ι346907Φ-ΒΗΩ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Τμήμα : Οικονομικό
Γραφείο: Προμηθειών (Διαγωνισμοί
Δ/νση: Καρδίτσης 56Τ.Κ. 42131 ΤΡΙΚΑΛΑ
Τηλ.24313-50702
FAX:24310-35157
Email:
gnt.promitheies@trikalahospital.gr
Αριθμ. Πρωτ.: 29608
ΘΕΜΑ : «ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ»
Το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 997/43Ης/20-11- 2020(ΑΔΑ:9ΒΟΟ469ϋ7Φ-Ο18) απόφαση ΔΣ του Νοσοκομείου, προκηρύσσει ηλεκτρονικό Ανοικτός Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» CPV: 90524400-0 κριτήριο κατακύρωσης, η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΠΥΥ 2020
Προϋπολογισθείσα δαπάνη 140.000,00€ με Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr (A/AΕΣΗΔΗΣ 102258/2020) Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών 17 Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00μ.μ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 10:00π.μ.
Η παρούσα περίληψη εστάλη στον ελληνικό τύπο για δημοσίευση στις2 Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη.
Η διακήρυξη είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της 5ης ΥΠΕ www.dypethessaly.gr στην διαδρομή Προμήθειες ΠΠΥΥ 2020 — > Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων.
Τρίκαλα: 1-12-2020
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης
Φυτικά Ροφήματα Βρώμης ΚΑΡΠΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ Nature Spot e-shop