Σάββατο 13.08.2022 | Εορτάζουν: Δεν υπάρχουν γιορτές για σήμερα

Διακήρυξη Γ.Ν Τρικάλων για την προμήθεια «ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ»

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις08.07.2022 | 11:36 πμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΑΔΑ: 6Λ6Ι46907Φ-Ξ28
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Αριθμ. Πρωτ.: 17353
Τμήμα: Οικονομικό
Γραφείο: Προμηθειών (Διαγωνισμοί)
Δ/νση: Καρδίτσης 56
Τ.Κ. 42131 ΤΡΙΚΑΛΑ Τηλ. 24313-50702
Email: gnt.promitheies@trikalahospital.gr
ΘΕΜΑ: «ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ»
Το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 435/26ης/30-06-2022 (ΑΔΑ: 6ΦΒ546907Φ-ΨΡ2) Απόφαση Δ.Σ. του Νοσοκομείου, προκηρύσσει ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό κάτω των ορίων για την προμήθεια «ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ» (CPV: 33141420-0) κριτήριο κατακύρωσης, η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΠΥΥ 2022
Προϋπολογισθείσα δαπάνη 59.753,26 ευρώ με Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr (A/A ΕΣΗΔΗΣ: 164013) Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών η 25η Ιουλίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 μ.μ.

(Αναλυτικά στο έντυπο της ΕΡΕΥΝΑΣ της 08/07/2022)

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης