Κυριακή 21.04.2024 | Εορτάζουν: Αλεξάνδρα, Αλεξία, Αλεξάντρα, Αλέκα, Ιανουάριος, Ιανός, Ιανή, Φαίστος, Φαιστή, Φαιστίνα,Βάιος, Βάια, Βάγια, Βαία Δάφνης, Δάφνη

Αριθμός Μ.Η.Τ. 232067

Η ιστοσελίδα www.trikalaerevna.gr σύμφωνα με την απόφαση Ε/1117/29-03-2024 της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης / Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης / Τμήμα Μητρώου και Διαφάνειας έλαβε την πιστοποίηση εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου (Μ.Η.Τ.) στον Νομό Τρικάλων σύμφωνα με το Ν.5005/2022. O κατάλογος των πιστοποιημένων επιχειρήσεων ηλεκτρονικού τύπου αναρτάται στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ε.Ε.

Διακήρυξη Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις21.03.2024 | 3:23 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΑΔΑ: ΨΓΗΞ46907Φ-03Σ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Τμήμα: Οικονομικό
Γραφείο: Προμηθειών (Διαγωνισμοί) Καρδίτσης 56
Δ/νση: Τ.Κ. 42131 ΤΡΙΚΑΛΑ
Τηλ. 24313-50702
Email: gnt.promitheies@trikalahospital.gr
Αριθμ. Πρωτ.: 7565

Το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 202/11ης/13-03-2024 (ΑΔΑ: ΨΒΕΦ46907Φ-Υ55Τ) Απόφαση Δ.Σ. του Νοσοκομείου, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό κάτω των ορίων για την προμήθεια «ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ» (CPV: 33141420-0) κριτήριο κατακύρωσης, η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΠΥΥ 2024
Προϋπολογισθείσα δαπάνη 59.980,84 ευρώ με Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr (A/A ΕΣΗΔΗΣ: 346908) Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών η 5η Απριλίου 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 μ.μ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 11η Απριλίου 2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.
Η παρούσα περίληψη εστάλη στον ελληνικό τύπο για δημοσίευση στις 20 Μαρτίου 2024 ημέρα Τετάρτη.
Η διακήρυξη είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της 5ης ΥΠΕ www.dypethessaly.gr στην διαδρομή Προμήθειες ΠΠΥΥ 2024 –> Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων.
Τρίκαλα: 19-03-2024
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης