Κυριακή 25.02.2024 | Εορτάζουν: Ρήγας, Ρηγίνος, Ρήγος, Ρηγίνη, Ρηγίνα, Ρεγίνα, Ρεγγίνα, Ρήγισσα, Ρηγούλα, Ρηγίλη, Ρήγω, Ταράσιος, Ταράσης, Ταρσή, Ταρσώ, Ταρασία, Ταρσίτσα, Λωξάνδρα, Λωξάντρα Ρωξάνη, Ρωξάνα, Ορθοδόξης, Δόξης, Δοξάκης, Ορθοδοξία, Δόξα, Ορθούλα, Άξιος, Άξια

Διακήρυξη Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις28.11.2023 | 2:55 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΑΔΑ: 60Α346907Φ-ΓΔ0
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Τμήμα: Οικονομικό
Γραφείο: Προμηθειών (Διαγωνισμοί)
Δ/νση: Καρδίτσης 56
Τ.Κ. 42 131 ΤΡΙΚΑΛΑ
Τηλ. 24313-50702
Email: gnt.promitheies@trikalahospital.gr
Αριθμ. Πρωτ.: 31185
ΘΕΜΑ: «ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 37/2023»
Το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 797/47ης/10-11-2023 (ΑΔΑ: ΨΨΤΖ46907Φ-8ΞΓ) Απόφαση ΔΣ του Νοσοκομείου, Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό άνω των ορίων για την προμήθεια του είδους «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ – ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» με συνοδό εξοπλισμό CPV: 33696300-8, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 448.454,2 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, δικαιώματος προαίρεσης ένα επιπλέον έτος για την κάλυψη των αναγκών του ΓΝ Τρικάλων, αναλυτικά:
1) Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 224.227,1 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για το πρώτο έτος,
2) Δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος μετά την λήξη της σύμβασης, προϋπολογισθείσας δαπάνης 224.227,1 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
κριτήριο κατακύρωσης, η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΠΥΥ 2023
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης https://nepps.eprocurement.gov.gr (A/A ΕΣΗΔΗΣ 264145)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών: 8 Ιανουαρίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.30 μ.μ.
(εφημ. ΕΡΕΥΝΑ, 28-11-2023)

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης