Τρίτη 20.04.2021 | Εορτάζουν: Ζακχαίος, Ζάκχος, Ζάχος,Λάζαρος, Λάζος

Διακήρυξη Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων για την προμήθεια τροφίμων

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις02.12.2020 | 10:45 πμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΑΔΑ: 6ΝΖΨ46907Φ-ΠΙΡ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
& ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Τμήμα : Οικονομικό
Γραφείο: Προμηθειών (Διαγωνισμοί)
Δ/νση: Καρδίτσης 56
Τ.Κ. 42131 ΤΡΙΚΑΛΑ
Τηλ. 24313-50702
FAX: 24310-35157
Αριθμ. Πρωτ.: 29528
Email: gnt.promitheies@trikalahospital.gr
ΘΕΜΑ : «ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 51/2020»
Το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 993/43/20-11-2020 Απόφαση ΔΣ του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: 6ΒΕ146907Φ-ΔΨΧ), προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την προμήθεια «ΤΡΟΦΙΜΩΝ», CPV: 15000000-8» για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων και των Δομών Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή & ποσοστό έκπτωσης) στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγραμματισμού Προμηθειών 2020 συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 155.899,60€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ως εξής:
1. Προϋπολογιζόμενη Δαπάνη για το ΓΝΤ: 139.931,99€ με ΦΠΑ
2. Προϋπολογιζόμενη Δαπάνη για τις Δομές Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης: 15.967,61€ με ΦΠΑ
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr (A/A ΕΣΗΔΗΣ 101718) Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών: Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 18.00μ.μ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 10:00π.μ.
Η παρούσα περίληψη εστάλη στον ελληνικό τύπο για δημοσίευση την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2020
Η διακήρυξη είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της 5ης ΥΠΕ www.dypethessaly.gr στην διαδρομή Προμήθειες ΠΠΥΥ 2020 — > Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων.
Τρίκαλα: 30/11/2020
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης
Φυτικά Ροφήματα Βρώμης ΚΑΡΠΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ Nature Spot e-shop