Τρίτη 05.12.2023 | Εορτάζουν: Διογένης, Σάββας, Σάβας, Σαββούλης, Σαββούλα, Σαβούλα, Σαβούλη

Διακήρυξη για την προμήθεια δύο μεταχειρισμένων εκσκαφέων-φορτωτών στον Δ.Πύλης

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις30.03.2023 | 10:11 πμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Αρ. Πρωτ.:3953
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Προκηρύσσει
ανοικτό διαγωνισμό, στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο:
«Προμήθεια δύο (2) μεταχειρισμένων εκσκαφέων – φορτωτών στο Δήμο Πύλης»
1) Επωνυμία και στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα: Δήμος Πύλης – Διεύθυνση: Ηρώων 1940 Αρ.1, Πύλη Τρικάλων, Τ.Κ.: 42032, Τηλ.: 2434350137, E-mail: christinalagou@gmail.com. Αρμόδιοι για πληροφορίες: Σπύρος Αποστολόπουλος & Χριστίνα Λαγού.
2) Πρόσβαση στα έγγραφα: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Πύλης: https://dimospylis.gr.
3) Κωδικοί κοινού λεξιλογίου CPV: για τις δημόσιες συμβάσεις (Καν. (ΕΚ) αριθ. 213/2008) είναι: CPV: 43300000-6: Μηχανήματα και εξοπλισμός κατασκευαστικών έργων.
4) Σύντομη περιγραφή: Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια δύο (2) μεταχειρισμένων εκσκαφέων – φορτωτών στο Δήμο Πύλης. Οι εκσκαφείς θα είναι αυτοκινούμενοι τύπου JCB ή ισοδύναμοι αυτού, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές. Ειδικότερα οι προς προμήθεια εκσκαφείς θα πρέπει να είναι ελαφρώς μεταχειρισμένοι. Να μην έχουν παρέλθει κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο – προμηθευτή πέντε (5) πλήρη έτη από την ημερομηνία έκδοσης της αρχικής άδειας κυκλοφορίας.
5) Εκτιμώμενη συνολική αξία: ανέρχεται στο ποσό των 120.000,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%) 28,800,00 ευρώ (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 148.800,00 ευρώ.
• Η Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης του Τμήματος 1 ανέρχεται στο ποσό των 70.000,00 ευρώ, ο Φ.Π.Α. (24%): 16.800 ευρώ και ο Προϋπολογισμός της: 86.800,00 ευρώ.
• Η Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης του Τμήματος 2 ανέρχεται στο ποσό των 50.000,00 ευρώ, ο Φ.Π.Α. (24%): 12.000,00 ευρώ και ο Προϋπολογισμός της: 62.000,00 ευρώ.
6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα: Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε δύο (2) Τμήματα
7) Τόπος εκτέλεσης: Δήμος Πύλης.
8) Κριτήρια ανάθεσης: Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της χαμηλότερης τιμής.
9) Διάρκεια σύμβασης: ορίζεται σε τρείς (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές: Δεν θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
11) Κριτήρια ποιοτικής επιλογής των οικονομικών φορέων: είναι η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας σύμφωνα με τις παράγραφο 2.2.4
12) Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.1 της διακήρυξης.
13) Λόγοι αποκλεισμού: Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους λόγους της παρ.2.2.3 της διακήρυξης.
14) Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων: Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8.
15) Υπεργολαβία: Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.
16) Απαιτούμενες εγγυήσεις: α) Απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού:
• Για το Τμήμα Ι: εγγυητική ποσού (2%*70.000,00) = 1.400,00 ευρώ (χίλια τετρακόσια ευρώ)
• Για το Τμήμα ΙΙ: εγγυητική ποσού (2%*50.000,00) = 1.000,00 ευρώ (χίλια ευρώ)
β) Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται εγγυητική καλής εκτέλεσης σύμφωνα με την παρ. 4.1 της διακήρυξης,
17) Χρηματοδότηση: Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών (Αρ. Πρωτ. 50300/28-7-2022) με το ποσό των 120.000,00 ευρώ και από ιδίους πόρους του Δήμου Πύλης με το ποσό των 28.800,00 ευρώ.

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης