Σάββατο 28.01.2023 | Εορτάζουν: Παλλάδιος, Παλάδιος, Παλλάδης, Παλάδης, Χάρις,

Διακήρυξη για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Τρικκαίων

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις22.07.2022 | 9:36 πμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 6Β4ΧΩΗ9-9ΟΚ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Αρ. Πρωτ.: 34586
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ AΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
«Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Τρικκαίων»
α/α συστ.: 168639

O Δήμος Τρικκαίων θα προβεί σε ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία άνω των ορίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τεύχος Α), για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Τρικκαίων», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 300.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και συγκεκριμένα των ειδών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι΄ της αναλυτικής διακήρυξης.
Αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση οδών και πλατειών της πόλης του Δήμου Τρικκαίων καθώς και εγκαταστάσεων αυτού.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής ανά ομάδα.
Η χρηματοδότηση της σύμβασης είναι από ιδίους πόρους.
Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού:
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ημερών, από την ημερομηνία αποστολής στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης της προκήρυξης της σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ.1 του Ν. 4412/2016.

(Αναλυτικά στο έντυπο της ΕΡΕΥΝΑΣ της 22/07/2022)

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης
ΟΛΥΜΠΟΣ ΠΥΞΙΔΑ