Κυριακή 04.12.2022 | Εορτάζουν: Βαρβάρα, Ρούλα, Ρίτσα, Βαρβάρω, Βαρβαρούλα, Βαρβαρίτσα, Σεραφείμ, Σεραφειμία, Σεραφείμα, Σεραφίνα, Σεραφειμή, Σεραφειμούλα, Σεραφειμίτσα

Διακήρυξη για την προμήθεια πετρελαιοειδών του Δήμου Τρικκαίων

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις04.10.2022 | 8:55 πμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 172970
ΑΔΑ: Ψ73ΔΩΗ9-Π5Δ
Αριθμ. Πρωτ.: 46441
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Νομός Τρικάλων
Δήμος Τρικκαίων
Δ/νση: Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα: Προμηθειών & Αποθηκών
Ταχ. Δ/νση: Ασκληπιού 18
Ταχ. Κώδ.: 421 31 Τρίκαλα
Πληροφορίες: Εξάρχου Μαρίκα
Τηλέφωνο: 24313-51213
E-mail: mexarchou@trikalacity.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
Ο Δήμαρχος Τρικκαίων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία άνω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής ανά ομάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τ. Α), η προμήθεια με τίτλο: «προμήθεια πετρελαιοειδών του Δήμου Τρικκαίων, έτους 2023», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.142.989,92 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 1.417.307,50 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και συγκεκριμένα των ειδών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I της αριθμ. πρωτ. 45799/23-09-2022 διακήρυξης, με δικαίωμα προαίρεσης σε ποσοστό 50% επί του προϋπολογισμού της σύμβασης.
1. 1. Αντικείμενο της σύμβασης: προμήθεια πετρελαιοειδών (καυσίμων κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης) για το Δήμο Τρικκαίων για ένα έτος ή μέχρι την κάλυψη του συμβατικού ποσού, ή μέχρι την εξάντληση των ποσοτήτων. Η παρούσα σύμβαση διαιρείται σε τρεις (3) ομάδες ειδών.
ΟΜΑΔΑ Α΄: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ-ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ, ΟΜΑΔΑ Β΄: ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΟΜΑΔΑ Γ΄: ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της αναλυτικής διακήρυξης.
2. Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα, που θα δοθεί υπολογιζόμενη με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του κάθε είδους καυσίμου την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή διαμορφώνεται την ημέρα παράδοσης με βάση τις τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
3. 3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
(Αναλυτικά στο έντυπο της ΕΡΕΥΝΑΣ της 04/10/2022)

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης