Πέμπτη 28.09.2023 | Εορτάζουν: Χαρίτων, Χαρίτωνας, Χαρίτος

Διακήρυξη για την προμήθεια τροφίμων του Δήμου Μετεώρων οικ. ετών 2022-2023

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις15.09.2022 | 2:57 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΑΔΑ: ΨΚ5Φ46ΜΜΥΗ-ΟΓ1
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
Αρίθ. Πρωτ.: 12724
Ταχ. Δ/νση: Ευθ. Βλαχάβα 1
Ταχ. Κώδικας: 422 00 – Καλαμπάκα
Πληροφορίες: Γκουζιώτης Δημήτριος
Τηλ.: 24323-50250
e-mail: info@dimosmeteoron.com
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΩΝ 2022-2023
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθμ. 224/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
2. Τις διατάξεις Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
3. της υπ’αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β’2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»
ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια τροφίμων του Δήμου Μετεώρων οικ. ετών 2022-2023, (ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης).
Οι αριθμοί αναφοράς της ονοματολογίας ( C.P.V.) έχουν συνολικά ως κατωτέρω. Επισημαίνεται ότι λόγω τεχνικής αδυναμίας της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.ΣΗ.ΔΗΣ.) να στηρίξει σε ενιαίο συστηματικό αριθμό όλα τα υπό προμήθεια είδη καθώς και τα διαφορετικά κριτήρια.

(Αναλυτικά στο έντυπο της ΕΡΕΥΝΑΣ της 14/9/2022)

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης