Τρίτη 05.12.2023 | Εορτάζουν: Διογένης, Σάββας, Σάβας, Σαββούλης, Σαββούλα, Σαβούλα, Σαβούλη

Διακήρυξη για την προμήθεια «Ακτινοσκοπικού Μηχανήματος C ARM Τροχήλατου για Καρδιολογικές Εφαρμογές»

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις03.12.2019 | 10:17 πμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΑΔΑ: 78Μ646907Φ-04Β

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Τμήμα: Οικονομικό
Γραφείο: Προμηθειών (Διαγωνισμοί)
Δ/νση: Καρδίτσης 56
Τ.Κ. 42131 ΤΡΙΚΑΛΑ
Τηλ.: 24313-50702
FAX: 24310-35157
Email: gnt.promitheies@trikalahospital.gr
Αριθμ. Πρωτ.: 33453
ΘΕΜΑ: «ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ»
Το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 993/33ης/26-11-2019 Απόφαση ΔΣ του Νοσοκομείου, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό κάτω των ορίων για την προμήθεια «ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ C ARM Τροχήλατου για Καρδιολογικές Εφαρμογές» (CPV: 33111400-5) συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 232.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και του κόστους πενταετούς (5) συντήρησης του εξοπλισμού, μετά την περίοδο της εγγύησης καλής λειτουργίας, για τις ανάγκες του ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, στο πλαίσιο της εφαρμογής της Συμφωνίας Συμβιβασμού μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της εταιρείας SIEMENS ΑΕ, για την παροχή Ιατρικού Εξοπλισμού στα Δημόσια Νοσοκομεία και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής).
α/α Περιγραφή Προϋπολογισθείσα Δαπάνη με ΦΠΑ
1 Προμήθεια και Εγκατάσταση ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ C ARM για το ΓΝΤ CPV:33111400-5 160.000,00 ευρώ
2 Παροχή υπηρεσιών πλήρους συντήρησης και επισκευής για 5 έτη μετά την εγγύηση καλής λειτουργίας CPV: 50421000-2 72.000,00 ευρώ
Προϋπολογισθείσα δαπάνη 232.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr (Συστημικός αριθμός διακήρυξης 82470) Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών: 16 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 18.00 μ.μ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ.
Η παρούσα περίληψη εστάλη στον ελληνικό τύπο για δημοσίευση στις 29 Νοεμβρίου 2019.
Η διακήρυξη είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της 5ης ΥΠΕ www.dypethessaly.gr στην διαδρομή Προμήθειες ΕΚΤΟΣ ΠΠΥΥ –> Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων.

Τρίκαλα: 28-11-2019
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης