Κυριακή 25.10.2020 | Εορτάζουν: Χρυσάνθη, Χρυσάφιος, Χρυσάφης, Χρυσαφένια

Διακήρυξη για την προμήθεια εκθεσιακού εξοπλισμού για το μουσείο Τσιτσάνη του Δ. Τρικκαίων

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις07.07.2020 | 10:43 πμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΑΔΑ: Ω3ΣΝΩΗ9-0Ν7
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Δ/νση: Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα: Προμηθειών & Αποθηκών
Ταχ. Δ/νση: Ασκληπιού 18
Ταχ. Κώδ.: 421 31 Τρίκαλα
Πληροφορίες: Ευθυμίου Παναγιώτα
Τηλέφωνο: 24313-51203,5
FAX: 24313-51219
E-mail: panef@trikalacity.gr Αρ. Πρωτ.: 18514

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EKΘΕΣΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ»
α/α ΕΣΗΔΗΣ: 94411

O Δήμος Τρικκαίων θα προβεί σε επαναληπτική ανοικτή ηλεκτρονική διαγωνιστική διαδικασία κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τεύχος Α), για την Προμήθεια Εκθεσιακού Εξοπλισμού για τα Πολιτιστικά Δρώμενα του Δήμου Τρικκαίων», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης πενήντα εννέα χιλιάδων τριακόσια ενενήντα τρία ευρώ και πενήντα εννέα λεπτών (59.393,59 ευρώ) χωρίς το ΦΠΑ, ήτοι των εβδομήντα τριών χιλιάδων εξακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και πέντε λεπτών (73.648,05 ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και συγκεκριμένα των ειδών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της αναλυτικής διακήρυξης.
Η χρηματοδότηση της σύμβασης είναι από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια εκθεσιακού εξοπλισμού για το μουσείο Τσιτσάνη καθώς και διάφορα άλλα πολιτιστικά δρώμενα και χώρους του Δήμου Τρικκαίων.
Τα προς προμήθεια μέσα που χρησιμοποιούνται για την απόδοση των πολιτιστικών δρώμενων είναι εκθεσιακές κατασκευές και συγκεκριμένα αφορά την προμήθεια εκθεσιακού εξοπλισμού με κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 39154000-6.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της αναλυτικής διακήρυξης.
Κριτήριο κατακύρωσης: Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής.
«Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ζητούμενων ειδών. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρης της προσφοράς».
Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργειας διαγωνισμών
Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 06/07/2020
Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών: 22/07/2020 και ώρα 15:00
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα Υποβολής προσφορών: 22/07/2020 και ώρα 15:00
Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 29/07/2020 και ώρα 11:00

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την 06/07/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που ασκούν εμπορική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής:
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσοστό 2% του προϋπολογισμού μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ήτοι: 1.187,87 ευρώ
Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε συστημικό αριθμό: 94411
Αρμόδιοι για πληροφορίες: κα. Ευθυμίου Παναγιώτα, κα. Κρύου Φωτεινή, τηλ. 24313-51203, 24313-51233, φαξ: 24313-51219, e-mail: panef@trikalacity.gr, fkriou@trikalacity.gr.

Τρίκαλα 02/07/2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε στα links: www.thessalia-espa.gr, www.efepae.gr, www.aedep.gr, www.espa.gr

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε στα links:
www.thessalia-espa.gr, www.efepae.gr, www.aedep.gr, www.espa.gr


Η φρέσκια γεύση που δίνετε στην ημέρα σας... Nature Spot e-shop