Τετάρτη 05.10.2022 | Εορτάζουν: Χαριτίνη, Χαριτίνα, Χαρίτη, Τίνα, Χαρά, Μεθοδία, Ερμογένης

Διακήρυξη για την προμήθεια εξοπλισμού τις δομές του Τμήματος Φροντίδας Παιδικής Ηλικίας Δ.Τρικκαίων

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις27.09.2019 | 10:43 πμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΑΔΑ:65ΥΤΩΗ9-123
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Νομός Τρικάλων –Δήμος Τρικκαίων
Δ/νση: Οικονομικών Υπηρεσιών- Τμήμα: Προμηθειών & Αποθηκών
Ταχ. Δ/νση: Ασκληπιού 18- Ταχ. Κώδ.: 421 31, Τρίκαλα
Πληροφορίες: Σοφία Τσιτσικά
Τηλέφωνο: 24313-51205, FAX: 24313-51219
E-mail: tsitsika@trikalacity.gr
Αριθμ. Πρωτ.: 32515
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ»
O Δήμαρχος Τρικκαίων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τεύχος Α), η «Προμήθεια Εξοπλισμού για τις δομές του Τμήματος Φροντίδας Παιδικής Ηλικίας Δήμου Τρικκαίων», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης εξήντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και δέκα έξι λεπτών(69.791,16 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και συγκεκριμένα των ειδών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της αρθμ. 32503/25.09.2019 διακήρυξης. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Τρικάλων, (Δ/νση: Ασκληπιού 18, 42131 Τρίκαλα), στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, 1ος όροφος, στις 10/10/2019 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10:30 π.μ. (έναρξη παραλαβής προσφορών) έως 11:00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών), ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, που ορίστηκε με την αριθμ. 73/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση μη διενέργειας του διαγωνισμού τη συγκεκριμένη ημέρα, αυτός θα επαναληφθεί στον ίδιο χώρο και με τους ίδιους όρους στις 17/10/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 (έναρξη παραλαβής προσφορών) έως 11.00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών). Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που ασκούν εμπορική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ζητούμενων ειδών μιας ομάδας. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς. Η αναλυτική διακήρυξη θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στην ιστοσελίδα του Δήμου Τρικκαίων: www.trikalacity.gr/category/epikairotita/prokiriksis/, όπου θα διατίθενται τα τεύχη διακήρυξης στους ενδιαφερομένους. Πληροφορίες: Τσιτσικά Σοφία, τηλ. 2431351205, E-mail: tsitsika@trikalacity.gr Ευθυμίου Παναγιώτα, τηλ. 2431351203, E-mail: panef@trikalacity.gr.
Τρίκαλα 25 /09 /2019
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης