Τρίτη 22.06.2021 | Εορτάζουν: Ζηνάς, Ζένας, Ζένος, Ζήνα, Ζένα, Ζένια,Ευσέβιος, Ευσεβής, Ευσεβεία, Σέβη, Ευσεβούλα, Σεβούλα

Διακήρυξη για την προμήθεια φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις26.06.2020 | 1:43 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

20PROC006915141 2020-06-24
ΑΔΑ:ΨΓ62ΩΕΛ-6Δ9

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
Ταχ. Δ/νση : Ευθ. Βλαχάβα 1
Ταχ. Κώδικας : 422 00 – Καλαμπάκα
Πληροφορίες : Γκουζιώτης Δημήτριος
Τηλ. : 24323-50250
Fax : 24323-50259
e-mail : info@dimosmeteoron.com
Αρίθ. Πρωτ.: 6840

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΩΝ 2020-2021
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθμ. 147/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 2. Τις διατάξεις Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
3. Τον Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΣΤ 20, του 1ου άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/τ Α/2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις».
ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια α) φρέσκου αγελαδινού παστεριωμένου γάλακτος για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών και η παροχή ενός (1) λίτρου φρέσκου γάλακτος σε ημερήσια βάση των υπαλλήλων (εργατοτεχνικό προσωπικό – μηχανικοί – γεωπόνοι – Δημοτικοί Αστυνομικοί κ.α.), του Δήμου Μετεώρων και των σχολικών επιτροπών (Α/θμια & Β/θμια) και β)τροφίμων (για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών του Δήμου, των Εθνικών και Τοπικών εορτών στις Τοπικές Κοινότητες και στην πόλη της Καλαμπάκας, για δωρεές σε άπορους δημότες κατά την διάρκεια εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων), των ετών 2020-2021, (ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης).
Οι αριθμοί αναφοράς της ονοματολογίας ( C.P.V.) έχουν συνολικά ως κατωτέρω.
Επισημαίνεται ότι λόγω τεχνικής αδυναμίας της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.ΣΗ.ΔΗΣ.) να στηρίξει σε ενιαίο συστηματικό αριθμό όλα τα υπό προμήθεια είδη καθώς και τα διαφορετικά κριτήρια κατακύρωσης, η ανάρτηση του ανωτέρω διαγωνισμού θα χωρίζεται ως εξής:
ΟΜΑΔΕΣ ΕΙΔΟΣ CPV ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΕΣΗΔΗΣ)
1 Γάλα πλήρες φρέσκο παστεριωμένο 15511000-3 93850
2 Γαλακτοκομικά (τυρί φέτα – κεφαλοτύρι ημίσκληρο τυρί – γιαούρτι) 15500000-3 93851
3 Λουκούμια 15833000-6 93854
4 Ελαιόλαδο 15411110-6 93855
5 Είδη αρτοποιίας 15811000-6 93858
6 Είδη ζαχαροπλαστικής 15812100-4 93859
7 Κατεψυγμένα λαχανικά 15331170-9 93860
8 Κατεψυγμένα ψάρια 15221000-3 93861
9 Είδη κρεοπωλείου (νωπά κρέατα) 15110000-2 93862
10 Λουκάνικα 15131130-5 93863
11 Φρούτα – λαχανικά 15300000-1 93864
12 Είδη παντοπωλείου 15800000-6 93865
13 Χυμοί – αναψυκτικά, κρασί & εμφιαλωμένα νερά 15982000-5 93867
Κριτήριο κατακύρωσης είναι:
α.- Στις ομάδες 4, 7, 8, 9, 11, το κριτήριο κατακύρωσης ανά ομάδα, είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως πιστοποιείται από το Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.
β.- Στις ομάδες 1, 2, 3, 5, 6, 10, 12, 13 το κριτήριο κατακύρωσης ανά ομάδα και στο σύνολό τους, είναι η χαμηλότερη τιμή.
Η ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται σε εκατόν είκοσι εννέα χιλιάδες, εξακόσια εβδομήντα δύο ευρώ και εβδομήντα λεπτά (129.672,70 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13 & 24%. (καθαρή αξία 114.297,96 € και 15.374,74 ΦΠΑ).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 26-06-2020 και ώρα 08:00:00
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 19-07-2020 και ώρα: 18:00:00.
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά σε μία ή σε περισσότερες ομάδες.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα είναι 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ. Επειδή τα είδη είναι διαιρετά σε ομάδες και επιτρέπεται από την διακήρυξη κατάθεσης προσφοράς για μία ή περισσότερες ομάδες, γίνεται δεκτή η προσφορά και στην περίπτωση που η εγγύηση καλύπτει το ποσοστό που αναλογεί στη συνολική αξία του είδους της ομάδας, η δε προσφορά περιορίζεται στην ομάδα ή στις ομάδες που καλύπτονται από την εγγύηση αθροιστικά.
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών υποβάλλονται από τους εγγεγραμμένους στο Σύστημα οικονομικούς φορείς, μόνο ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Περίληψη της διακήρυξης) δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 σε μία (1) εβδομαδιαία και δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες του Νομού και στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010.
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στην διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μετεώρων στη διεύθυνση: www.dimosmeteoron.com.
Καλαμπάκα 23-06-2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΑΛΕΚΟΣ

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης
Φυτικά Ροφήματα Βρώμης ΚΑΡΠΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ Nature Spot e-shop