Σάββατο 18.01.2020 | Εορτάζουν: Αθανάσιος, Θανάσης, Νάσος, Σάκης, Θάνος, Θανάσος, Θανασάκης, Σούλης, Αθανασία, Νάσια, Νάνσυ, Θανασία, Θανασούλα, Σούλα, Νάσα, Σούλη, Κύριλλος, Κυριλλία, Κυρίλλα, Κυρίλλη, Θεόδουλος, Θεοδούλιος, Θεοδούλης, Θεοδουλία, Θεοδούλα, Θεόδουλη

Διακήρυξη για την “Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Τρικκαίων”

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις12.07.2019 | 3:51 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ: ΨΚΨΟΩΗ9-ΘΡΘ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Αρ. Πρωτ.: 21815
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
«Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Τρικκαίων»

O Δήμαρχος Τρικκαίων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, ανά ομάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τεύχος Α), όπως ισχύει, η προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού Δήμου Τρικκαίων», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 148.964,92 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και συγκεκριμένα των ειδών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της αναλυτικής διακήρυξης.

Αντικείμενο προμήθειας: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για το Δήμο Τρικκαίων.
Τα προς προμήθεια είδη υποδιαιρούνται στις παρακάτω ομάδες και κατατάσσονται στους αντίστοιχους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):

ΟΜΑΔΕΣ             ΤΙΤΛΟΣ                                     CPV                ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
ΟΜΑΔΑ Α      ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ             31531000-7                                             2.250,00
ΟΜΑΔΑ Β     ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ                    31531000-7                                            84.030,00
ΟΜΑΔΑ Γ     ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΥ LED                  31527200-8                                           6.000,00
ΟΜΑΔΑ Δ     ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ                                              31518100-1                                             2.100,00
ΟΜΑΔΑ Ε     ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ                                             31518100-1                                              2.500,00
ΟΜΑΔΑ ΣΤ   ΚΑΛΩΔΙΑ                                                  44321000-6                                           2.255,50
ΟΜΑΔΑ Ζ     ΥΛΙΚΑ ΠΙΝΑΚΩΝ                                     31211000-8                                          3.144,50
ΟΜΑΔΑ Η   ΔΙΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ   31681410-0                                          17.853,00
ΣΥΝΟΛΟ 120.133,00
ΦΠΑ 28.831,92
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 148.964,92

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της αναλυτικής διακήρυξης.
Κριτήριο κατακύρωσης: Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής ανά ομάδα. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα πακέτα ξεχωριστά, για μία ή περισσότερες ομάδες, για το σύνολο όμως των ειδών της κάθε ομάδας, για όσες από αυτές τους ενδιαφέρουν. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών μίας ομάδας επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρης της ομάδας.
Χρόνος και τόπος διενέργειας διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 11/09/2019
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 11/09/2019
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα Υποβολής προσφορών: 30/07/2019 και ώρα 15:00
Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 06/08/2019 και ώρα 11:00

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής του άρθρου 3 παρ. 3.2 έως 3.4 της Υπουργικής Απόφασης αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)»
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό:
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσοστό 2% του προϋπολογισμού μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για κάθε ομάδα για την οποία καταθέτει προσφορά.
Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού
Το πλήρες κείμενο της αναλυτικής Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr,
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.
Αρμόδιοι για πληροφορίες: κα. Ευθυμίου Παναγιώτα, κα. Κρύου Φωτεινή τηλ. 24313-51203, 24313-51205, 24313-51233 φαξ: 24313-51219, e-mail: panef@trikalacity.gr.
Τρίκαλα 10/07/2019
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης
Nature Spot e-shop