Παρασκευή 16.04.2021 | Εορτάζουν: Γαληνός, Γαλήνη, Νίκη, Καλλίς, Κάλλι, Καλίς, Κάλι, Καλλίδα, Καλλία, Καλίδα, Καλία, Χιονία, Χιονούλα, Χιονίτσα, Χιονάτη

Διακήρυξη για την προμήθεια πετρελαιοειδών του Δήμου Τρικκαίων

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις20.12.2019 | 8:25 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΑΔΑ: ΨΥ04ΩΗ9-ΓΘ7

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 82459

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Αρ. Πρωτ.: 46804
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
O Δήμαρχος Τρικκαίων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής ανά ομάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τεύχος Α), η προμήθεια με τίτλο: «προμήθεια πετρελαιοειδών του Δήμου Τρικκαίων και των Νομικών του Προσώπων, έτους 2020-2021», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 965.708,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και συγκεκριμένα των ειδών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι΄ της αριθμ. 46800/19-12-2020 διακήρυξης.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια πετρελαιοειδών (καυσίμων κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης) για το Δήμο Τρικκαίων και τα Νομικά του Πρόσωπα: α) Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και β) Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Η προμήθεια υποδιαιρείται στα κάτωθι πακέτα:
Πακέτο 1: Δήμος Τρικκαίων, Πακέτο 2: Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Πακέτο 3: Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η κατηγοριοποίηση των παραπάνω πακέτων είναι ως: ΟΜΑΔΑ Α΄: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ-ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ, ΟΜΑΔΑ Β΄: ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΟΜΑΔΑ Γ΄: ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι΄ της αναλυτικής διακήρυξης.
Κριτήριο κατακύρωσης: Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα, που θα δοθεί για τα καύσιμα με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό στην νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του κάθε είδους καυσίμου την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή διαμορφώνεται την ημέρα παράδοσης με βάση τις τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα πακέτα ξεχωριστά, για μία ή περισσότερες ομάδες, για το σύνολο όμως των ειδών της κάθε ομάδας. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών μίας ομάδας επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρης της ομάδας.
Χρόνος και τόπος διενέργειας διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.
Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 24/12/2019
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 24 /12/2019
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα Υποβολής προσφορών: 31/01/2020 & ώρα 15:00
Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 07/02/2020 & ώρα 11:00

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό:
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσοστό 2% του προϋπολογισμού μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για κάθε Πακέτο/ομάδα, για την οποία καταθέτει προσφορά.
Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.
Αρμόδιοι για πληροφορίες: κα. Ευθυμίου Παναγιώτα τηλ. 24313-51203, e-mail: panef@trikalacity.gr κα. Εξάρχου Μαρίκα, 24313-51213, e-mail: mexarchou@trikalacity.gr, Fax: 24313-51219
Ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 19/12/2019.
Τρίκαλα 19/12/2019
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης
Φυτικά Ροφήματα Βρώμης ΚΑΡΠΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ Nature Spot e-shop