Τετάρτη 27.01.2021 | Εορτάζουν: Χρυσόστομος, Χρυσοστόμης, Χρυσοστόμη, Χρυσοστομία, Χρυσοστομίτσα

Διακήρυξη για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης & θέρμανσης για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Τρικάλων έτους 2020-2021»

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις30.11.2020 | 2:47 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

Δ.Ε.Υ.Α.Τ.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Αρ. Πρωτ.: 3716

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Τρικάλων (Δ.Ε.Υ.Α.Τ.) που έχει την έδρα της στα Τρίκαλα (οδός Ασκληπιού 35) Προκηρύσσει
Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα συμπλήρωσης τιμολογίου και με κριτήριο ανάθεσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση λιανική τιμή πώλησης ανά είδος υγρού καυσίμου, την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν. 4257/2014. και σύμφωνα με τον τύπο που περιγράφεται στη διακήρυξη, για την προμήθεια με CPV 09100000-0-«Καύσιμα» και τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης & θέρμανσης για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Τρικάλων έτους 2020-2021», συνολικού προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ (59.945,00 €) πλέον Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Τ., οδός Ασκληπιού 35 στις 8 του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης της παραλαβής των προσφορών την 10.00 π.μ. και ώρα λήξης την 11.00 π.μ.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προμηθευτές ή κατασκευαστές του δημοπρατούμενου αντικειμένου, του εσωτερικού ή εξωτερικού, που εξασκούν επάγγελμα σχετικό με το είδος που γίνεται η δημοπρασία και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία εμποροβιομηχανικά επιμελητήρια.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Τ. (http://www.deyat.gr) ή / και να τα παραλάβουν από τη Δ.Ε.Υ.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ, οδός ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 35, ΤΡΙΚΑΛΑ, το αργότερο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής συνεννόησης. Αρμόδιοι υπάλληλοι: Παπαδόπουλος Αθανάσιος, Δαμιανίδου Άννα και Ρουσιαμάνης Γεώργιος.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2431076387, 24310976186.
Fax: 2431076565.
Οι προσφορές συντάσσονται και υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσοστού 2% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, διάρκεια ισχύος έξι (6) μηνών. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Η παρούσα Περίληψη Διακήρυξης δημοσιεύεται εφάπαξ, δώδεκα (12) ημέρες πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού σε ημερήσια τοπική εφημερίδα. Αναρτάται στον Πίνακα Ανακοινώσεων στα κεντρικά γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.T. όπως επίσης και στο διαδίκτυο στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» & στο ΚΗΜΔΗΣ.

Τρίκαλα, 25/11/2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
Δ.Ε.Υ.Α.ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης
ΟΛΥΜΠΟΣ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ Nature Spot e-shop