Κυριακή 22.05.2022 | Εορτάζουν: Αιμίλιος, Μίλιος, Αιμιλία, Έμυ, Εμιλία, Έμιλυ, Έμμα, Μίλια, Κόδρος, Κόδρα

Διακήρυξη για το έργο:Επανάχρηση Συγκροτήματος Αποθηκών Δ. Τρικκαίων σε Πολυχώρο Τέχνης & Πολιτισμού

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις29.10.2019 | 2:35 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΑΔΑ: 64Σ8ΩΗ9-ΚΟΧ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Αρ. Πρωτ.: 38330
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Ο Δήμος Τρικκαίων επαναπροκηρύσσει Δημόσιο Διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων μελετών κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση της μελέτης «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» προεκτιμώμενης αμοιβής 219.744,87 ευρώ (προ ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/2016 και του όρους της σχετικής διακήρυξης.
2. Σκοπός της μελέτης είναι η εκτέλεση όλων των απαιτούμενων προπαρασκευαστικών ενεργειών και η απόκτηση των σχετικών αδειοδοτήσεων προκειμένου να επιτευχθεί η μελετητική ωριμότητα για την υλοποίηση του κυρίως έργου με τίτλο «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ», που αφορά στην επανάχρηση του συγκροτήματος των δύο αποθηκών ιδιοκτησίας Δήμου Τρικκαίων που βρίσκονται στο χώρο του σιδηροδρομικού σταθμού και σήμερα παραμένουν ανενεργές.
3. Η προεκτιμώμενη αμοιβή της μελέτης ανέρχεται σε 219.744,87 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές ανά κατηγορία μελέτης, καθώς και ποσό για απρόβλεπτα(15%):
α/α ΜΕΛΕΤΗ ΑΜΟΙΒΗ
1. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ (Κατηγορία 06) 67.966,03
2. ΣΤΑΤΙΚΗ (Κατηγορία 08) 32.609,21
3. Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ( Κατηγορία 09) 90.507,26
ΣΥΝΟΛΟ1 191.082,50
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (15%) 28.662,37
ΣΥΝΟΛΟ2 219.744,87
4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των ως άνω κατηγοριών που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
5. Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει τεχνική ικανότητα ως εξής:
Γ ια την κατηγορία μελέτης 06: τουλάχιστον ένα (1) μελετητή 8ετούς εμπειρίας
Γ ια την κατηγορία μελέτης 08: τουλάχιστον ένα (1) μελετητή 8ετούς εμπειρίας.
Γ ια την κατηγορία μελέτης 09: τουλάχιστον ένα (1) μελετητή 12ετούς εμπειρίας.
Επιπλέον πρέπει να διαθέτει εμπειρία από την εκπόνηση παρόμοιων με την υπό ανάθεση μελετών, οι οποίες εκτελέσθηκαν με συμβάσεις του υποψήφιου φυσικού ή νομικού προσώπου κατά την τελευταία πενταετία.
6. Προς απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της δραστηριότητάς τους:
Α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν πτυχίο μελετητή ή γραφείων μελετών για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών: κατηγορία μελέτης 06_αρχιτεκτονικές μελέτες στην κατηγορία μελέτης 08_ στατικές μελέτες στην κατηγορία μελέτης 09_μελέτες η/μ εγκαταστάσεων
Β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α’ του ν. 4412/2016.
Γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που η χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 17.1 της σχετικής διακήρυξης.
7. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε δέκα (10) μήνες.
8. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
9. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 117384/26-10-2017(ΦΕΚ 3821Β’) Κοινή Υπουργική Απόφαση.
10. Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 14η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.
Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 21η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη ώρα 10:00 π.μ.
Οι προσφορές ισχύουν για δέκα (10) μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών.
11. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής συμμετοχής ποσού 4.394,89 ευρώ. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Η εγγύηση πρέπει να έχει χρόνο ισχύος τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών.
12. Η μελέτη αφορά το Υποέργο 1 της πράξης «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» η οποία έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 201-2020».
13. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε οχτώ (8) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού. Ο καθαρός χρόνος εκπόνησης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε επτά (7) μήνες.
14. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τρικκαίων.
15. Το κείμενο της περίληψης διακήρυξης της δημοπρασίας και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης θα αναρτηθούν και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Τρικκαίων: www.trikalacity.gr. Πληροφορίες στο τηλ. 2431063236.
16. Το συνολικό κείμενο της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.
Τρίκαλα, 24/10/2019
Ο Δήμαρχος Τρικκαίων
Δημήτρης Παπαστεργίου

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης