Σάββατο 10.06.2023 | Εορτάζουν: Δεν υπάρχουν γιορτές για σήμερα

Διακήρυξη ΓΝΤ για την προμήθεια είδους: «ενδοφακοί & πακέτα φακοθρυψίας με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού»

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις15.05.2020 | 11:37 πμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΑΔΑ: 60ΩΙ46907Φ-Κ2Δ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Τμήμα: Οικονομικό
Γραφείο: Προμηθειών (Διαγωνισμοί)
Δ/νση: Καρδίτσης 56
Τ.Κ. 42131 ΤΡΙΚΑΛΑ
Τηλ.: 24313-50702
FAX: 24310-35157
Email: gnt.promitheies(S)trikalahospital.gr
Αριθμ. Πρωτ.: 12162

ΘΕΜΑ: «ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ»
Το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 315/13Ης/4-05-2020 (ΑΔΑ: ΩΖ6Ζ46907Φ-4Ω4) απόφαση ΔΣ του Νοσοκομείου, προκηρύσσει ηλεκτρονικό Ανοικτός Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια του είδους «ΕΝΔΟΦΑΚΟΙ ΚΑΙ ΠΑΚΕΤΑ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» CPV.337311110-7 συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 230.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και δικαιώματος προαίρεσης ένα επιπλέον έτος για την κάλυψη των αναγκών του ΓΝ Τρικάλων, αναλυτικά:
1) Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 115.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για το πρώτο έτος,
2) Δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος μετά την λήξη της σύμβασης, προϋπολογισθείσας δαπάνης 115.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ κριτήριο κατακύρωσης, η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΠΥΥ 2020
Προϋπολογισθείσα δαπάνη 230.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 91733/2020) Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών: 28 Μαΐου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00 μ.μ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2020 και ώρα 10:00 μ.μ.
Η παρούσα περίληψη εστάλη στον ελληνικό τύπο για δημοσίευση στις 13 Μαΐου 2020 ημέρα Τετάρτη.
Η διακήρυξη είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της 5ης ΥΠΕ www.dypethessaly.gr στην διαδρομή Προμήθειες ΠΠΥΥ 2020 — > Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων.

Τρίκαλα: 12-05-2020
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης