Σάββατο 20.08.2022 | Εορτάζουν: Ηλιόδωρος, Ηλιοδώρα, Ελεοδώρα, Έλντα, Θεοχάρης, Θεοχαρούλα, Χαρούλα, Σαμουήλ, Σαμουήλος, Σαμουήλης, Σαμουέλος, Σαμουηλία, Σαμουήλα, Σαμουέλα,Ορέστης, Ορεστιάς, Ορεστία, Ορεστιάδα

Διακήρυξη Π.Ε.Τρικάλων-Νέο υποέργο 25:«Προμήθεια-Μεταφορά άλατος για τις ανάγκες της Π.Ε.Τρικάλων 2020»

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις09.03.2020 | 12:27 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

20PROC006378101 2020-03-04
ΑΔΑ: Ψ5Ρ97ΛΡ-ΝΔΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡ/ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤ/ΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧ/ΤΩΝ & ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
Αρ. Πρωτ: 1269/51649
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Τρικάλων Περιφέρειας Θεσσαλίας προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη συνολική τιμή για το είδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016), Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και κεντρικού ηλεκτρονικού μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», οι λοιπές κανονιστικές διατάξεις που εκδίδονται σε εκτέλεση εξουσιοδοτικών διατάξεων του Ν.2286/95, τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α/87/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», την αριθμ. 15840/156612/4-10-2018 απόφαση αναπληρωτή συντονιστή αποκεντρωμένης διοίκησης (ΦΕΚ 4788/β’/26-10-2018) «Έγκριση της 146/2018 (ορθή επανάληψη) περί ολικής τροποποίησης – επικαιροποίησης του Π.Δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α΄/27-12-2010): «οργανισμός της περιφέρειας Θεσσαλίας» όπως ισχύει», η Υ. Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και την αρ. 213/Πρακτικό 4ο/12-02-2020 (ΑΔΑΜ: ΩΚΖ37ΛΡ-ΓΘΡ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την ανάδειξη προμηθευτή του έργου: «2016EΠ51700001 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ – ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ – ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ», ΝΕΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 25: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΛΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2020», προϋπολογισμού 223.740,00 ευρώ με Φ.Π.Α. Το έργο αφορά την προμήθεια αλατιού.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr (α.α. συστήματος: 89154).
Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 10/03/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 07:00. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 02/04/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα την 08/04/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00.
Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτοί:
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1 και 2 και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗ.Δ.Η.Σ. – Διαδικτυακή πύλη: www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους όρους της διακήρυξης.
Οι προσφέροντες θα πρέπει να προσκομίσουν:
Α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής συνολικού ποσού: των ΤΡΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (3.960,00 ευρώ), (ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α.) παρεχομένης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 είτε με μορφή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, είτε με εγγυητικές επιστολές του Ταμείου Συντάξεως Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων ή αναγνωρισμένων Τραπεζών, απευθυνόμενες προς την Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ.
Β. Τα αναφερόμενα κατά περίπτωση στην Λεπτομερή Διακήρυξη Δημοπρασίας στοιχεία.
Περισσότερες πληροφορίες για το διαγωνισμό, παρέχονται στην:
• Δ.T.Ε. Π.Ε. Τρικάλων Ταχ. Δ/νση: Βασ. Τσιτσάνη 31, Τ.Κ. 42132 – Τρίκαλα)
Αριθμοί Τηλεφώνου: 2431351517
Τηλεομοιοτυπίας (Fax): 2431046264
• Στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr

Τρίκαλα, 04/03/2020
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης