Τρίτη 09.08.2022 | Εορτάζουν: Δεν υπάρχουν γιορτές για σήμερα

Διακήρυξη Περιφ.Ενότητας Τρικάλων με Αρ.Πρ.:813/269483-08/11/2019

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις11.11.2019 | 11:42 πμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

19PROC005823668 2019-11-08
ΑΔΑ: ΩΝΔΗ7ΛΡ-ΝΜ8

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αρ. Πρωτ.: 6813/269483
Τρίκαλα, 08/11/2019
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
1. Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων Περιφέρειας Θεσσαλίας με Ταχυδρομική διεύθυνση: Β. Τσιτσάνη 31 – Τ.Κ 42132.
Κωδικό NUTS: EL-611,
Αριθμοί τηλεφώνου:2431046271, 2431046220
Τηλεομοιοτυπία (Fax): 2431046210, 2431046264
Ηλεκτρονική Δ/νση (email): techerg.trik@thessaly.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.thessaly.gov.gr
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή διαδικασία μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και των Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Τ/7-6-10), Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160Α) και Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29Α) και της απόφασης Αρ. 83010/4098/2017 (ΦΕΚ 2710Β/2017), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και την αρ. 2076/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας, του αναφερομένου στην παράγραφο 7 έργου.
2. Τα στοιχεία της σύμβασης ήτοι: Διακήρυξη Δημοπρασίας, Τεχνική περιγραφή, Προϋπολογισμός έργου είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της περιφέρειας Θεσσαλίας: www.thessaly.gov.gr
3. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων αποτελεί την Τεχνική Υπηρεσία της Περιφέρειας Θεσσαλίας στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων σύμφωνα με το Π.Δ. 129/ «Οργανισμός Περιφέρειας Θεσσαλίας» άρθρα 4 και 7 για την υλοποίηση τεχνικών έργων και λοιπές αρμοδιότητες.
4. Η αναθέτουσα αρχή ανήκει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Β΄ βαθμού στις μη κεντρικές κυβερνητικές αρχές.
5. Κωδικός CPV:
[45000000]-κατασκευαστικές εργασίες- αποκατάσταση και συνήθεις επισκευές
(Ν.4412/2016/ΦΕΚ 147Α/8-8-2016 – Παράρτημα ΙΙ)
6. Κωδικός NUTS: EL611 (Θεσσαλία – Τρίκαλα, Καρδίτσα)
7. Περιγραφή έργου:
ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ»
Αντικείμενο του έργου είναι η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας του κτιρίου του Κέντρου Υγείας Καλαμπάκας.
Οι εργασίες που προβλέπονται στο εσωτερικό του κτιρίου είναι:
 καθαιρέσεις πλακοστρώσεων και επενδύσεων τοίχων (πλακάκια).
 εργασίες επιστρώσεων δαπέδων, επενδύσεων τοίχων (στους υγρούς χώρους)
 αντικατάσταση των προστατευτικών φάσεων θυρών και τοίχων
 κατασκευή ψευδοροφών, τοποθέτηση γυψοσανίδων, αρμοκαλύπτρων
 ανακαίνιση εσωτερικών χρωματισμών,
 αποξήλωση του λεβητοστασίου και τροποποίησή του βάσει της νέας μελέτης,
 αντικατάσταση όλων των σωληνώσεων (ύδρευσης – θέρμανσης) με νέες και με τρόπο ώστε να μην επηρεάζεται η λειτουργικότητα του Κ.Υ.,
 επισκευή των σωληνώσεων αποχέτευσης όπου κρίνεται απαραίτητο,
 αντικατάσταση των ειδών υγιεινής,
 επισκευή ή και αντικατάσταση των σωμάτων θέρμανσης και τοποθέτηση θερμοστατικών διακοπτών δισωληνίου,
 τροποποίηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων τοπικά και επισκευές, εξαιτίας των επεμβάσεων που θα γίνουν στα δίκτυα θέρμανσης και ύδρευσης και στους χώρους που θα τρέξουν οι σωληνώσεις.

Οι εργασίες που προβλέπονται εξωτερικά του κτιρίου είναι:
 αντικατάστασης νέων οριζοντίων και κατακόρυφων υδρορροών στα σημεία που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία
 επισκευή των φρεατίων αποχέτευσης όπου κρίνεται απαραίτητο.
Οι επεμβάσεις συνολικά στο κτίριο θα συμβάλουν στην βελτίωση των συνθηκών εργασίας, στην εξυπηρέτηση και ασφάλεια των ασθενών, στην δημιουργία ευχάριστων συνθηκών παραμονής καθώς και στην βελτίωση της θερμικής άνεσης εντός του κτιρίου.
8. Προϋπολογισμός έργου: δαπάνη εργασιών 255.645,16 € και Φ.Π.Α. 61.354,84 €, ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 317.000,00 €.
9. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές
10. Προθεσμία περαίωσης έργου ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΕΣ από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
11. 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. O Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
12. Ανοικτή Διαδικασία με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης.
18. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ είναι «η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής», (άρθρο 95 Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/8-8-2016) παρ. 2α).
19. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ.1α, την 29η του μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10 π.μ..
21. α. Ο προσφέρων δεσμεύεται από την προσφορά του για χρονικό διάστημα εννέα μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
β. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 5η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10:00.
γ. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών επιτρέπεται να παρίστανται όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα.
22. Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.
24. Χρηματοδότηση από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020 ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ 5032635 Απόφαση Α.Π.: 3550/30-11-2019 Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης, Περιφερειάρχη Θεσσαλίας
25. Αρμόδιο όργανο για την κατάθεση ένδικων μέσων κατά την διαδικασία του διαγωνισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις είναι η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Ν.4412/2016 – άρθρο 368).
28. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης: –
29. Η σύμβαση εμπίπτει στην ΣΔΣ.
31. Αύξων Αριθμός Συστήματος του εν λόγω έργου: 86330
13, 14, 15, 16, 17, 20, 23, 26, 27, 30: –
Τρίκαλα, 8/11/2019
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης