Δευτέρα 21.09.2020 | Εορτάζουν: Ίωνας, Ιωνάς, Ίων, Ιωνία

Διακήρυξη Περιφέρειας Θεσσαλίας με θέμα: «Μελέτη Βελτίωσης Παράκαμψης Τρικάλων: Τμήμα από Ι/Κ Μεγαλοχωρίου έως Ι/Κ Καλαμπάκας»

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις04.08.2020 | 2:59 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αρ. Πρωτ.: 176635

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου της μελέτης: «Μελέτη Βελτίωσης Παράκαμψης Τρικάλων: Τμήμα από Ι/Κ Μεγαλοχωρίου έως Ι/Κ Καλαμπάκας», η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 984.795,39 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:

1. 224.934,87 ευρώ για μελέτη κατηγορίας 10
2. 122.560,80 ευρώ για μελέτη κατηγορίας 13
3. 170.622,09 ευρώ για μελέτη κατηγορίας 16
4. 88.689,36 ευρώ για μελέτη κατηγορίας 8
5. 29.351,94 ευρώ για μελέτη κατηγορίας 20
6. 131.715,75 ευρώ για μελέτη κατηγορίας 21
7. 50.239,77 ευρώ για μελέτη κατηγορίας 27
8. 28.773,15 ευρώ για μελέτη κατηγορίας 9
9. 9.456,09 ευρώ για μελέτη ΣΑΥ-ΦΑΥ
και 128.451,57 ευρώ για απρόβλεπτες δαπάνες

Χρηματοδότηση: Η μελέτη χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ΣΑΜΠ 017 Κ.Α. 2020ΜΠ01700001.
Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. Η τεχνική προσφορά θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της διακήρυξης, σε συνδυασμό με το άρθρο 94 παρ. 2 και 3 του ν. 4412/2016. Η οικονομική προσφορά θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της διακήρυξης, σε συνδυασμό με το άρθρο 95 παρ. 3 του ν. 4412/2016.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης: www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 03/09/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30 μ.μ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 09/09/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.
Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12.1 και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των περιπτώσεων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ορίζεται σε 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς Φ.Π.Α., δηλαδή των 19.695,91 ευρώ και θα απευθύνεται στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (Δ.Τ.Ε.) Περιφέρειας Θεσσαλίας και θα έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο των 13 μηνών & 30 ημερών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης, στο ΚΗΜΔΗΣ, www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.thessaly.gov.gr/main.aspx?catid=90.
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 23/8/2020 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 27/8/2020. Πληροφορίες: Ζαχαρή Ιωάννα – Μουσμούλης Κων/νος – Κωτσής Ηλίας. τηλ. 2413-511206, 209, 205.
Λάρισα, 28-7-2020
O Περιφερειάρχης Θεσσαλίας
Κωνσταντίνος Αγοραστός

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης
Η φρέσκια γεύση που δίνετε στην ημέρα σας... Nature Spot e-shop