Τρίτη 09.08.2022 | Εορτάζουν: Δεν υπάρχουν γιορτές για σήμερα

Διακήρυξη Σχ.Επ.Α/ΘΜΙΑΣ Εκπ.Δήμου Τρικκαίων για την προμήθεια βιβλίων

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις18.12.2018 | 5:56 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΑΔΑ: 6Α7ΕΟΛ91-Τ5Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίκαλα 17/12/2018
Νομός Τρικάλων
Δήμος Τρικκαίων Αριθμ. Πρωτ.: 471
Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Τρικκαίων
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«Προμήθεια βιβλίων»

O Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρικκαίων» διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τεύχος Α), η «Προμήθεια βιβλίων για την υλοποίηση του έργου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) με κωδικό 2018ΣΕ04700021 της Συλλογικής Απόφασης Έργων (ΣΑΕ) 047, με τίτλο «ΔΡΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ» και φορέα χρηματοδότησης το ΥΠΠΕΘ, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 29.750,00 € ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και συγκεκριμένα των ειδών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της αριθμ. 470/17-12-2018 διακήρυξης.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα Γραφεία της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ, (Δ/νση: Γαριβάλδη 8, 42131 Τρίκαλα), που στεγάζεται στο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΡΙΓΩΝΗΣ», 1ος όροφος, στις 10/01/2019 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10.30 (έναρξη παραλαβής προσφορών) έως 11.00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών), ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, που ορίστηκε με την αριθμ. 1944/2018 Απόφαση Δημάρχου.
Σε περίπτωση μη διενέργειας του διαγωνισμού τη συγκεκριμένη ημέρα, αυτός θα επαναληφθεί στον ίδιο χώρο και με τους ίδιους όρους στις 17/01/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 (έναρξη παραλαβής προσφορών) έως 11.00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών).
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που ασκούν εμπορική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οφείλουν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ζητούμενων ειδών. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς.
Η αναλυτική διακήρυξη θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στην ιστοσελίδα του Δήμου Τρικκαίων www.trikalacity.gr/category/epikairotita/prokiriksis/, όπου θα διατίθενται τα τεύχη διακήρυξης στους ενδιαφερομένους.
Πληροφορίες: Αντωνιάδου Βαϊα , τηλ. 24313 53 506 E-mail: vanton@trikalacity.g
Εξάρχου Μαρίκα , τηλ. 2431-3-51203, E-mail: mexarchou@trikalacity.g

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης