Τρίτη 20.04.2021 | Εορτάζουν: Ζακχαίος, Ζάκχος, Ζάχος,Λάζαρος, Λάζος

Διακήρυξη της 5ης ΥΠΕ για την«Προμήθεια λαπαροσκοπικού συστήματος, πλήρες, τεμάχια (2) δυο»

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις11.12.2019 | 3:04 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΑΔΑ: 6ΗΒΣ46907Φ-ΨΛ4
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Τμήμα: Οικονομικό
Γραφείο: Προμηθειών (Διαγωνισμοί)
Δ/νση: Καρδίτσης 56, Τ.Κ. 42131 ΤΡΙΚΑΛΑ
Τηλ. / FAX: 24313-50702 / 24310-35157
Email: gnt.promitheies@trikalahospital.gr
Πληροφορίες: Μ. Χρυσικού, Β. Τσιάντου
Αριθμ. Πρωτ.: 34019
ΘΕΜΑ: «ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ»
Το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020, στο ΕΠ «ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020» με MIS 5022174 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΠΛΗΡΕΣ, ΤΕΜΑΧΙΑ (2) ΔΥΟ» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής και συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη 243.820,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και δικαιωμάτων προαίρεσης ως εξής:
α/α      Περιγραφή                                     Προϋπολογισθείσα Δαπάνη με ΦΠΑ
1    Προμήθεια Λαπαροσκοπικού Συστήματος,                           144.000,00 ευρώ
πλήρες, τεμάχια (2) δύο CPV:33162000-3
  Παροχή υπηρεσιών πλήρους συντήρησης και επισκευής    14.260,00 ευρώ
για τον 1ο χρόνο μετά την εγγύηση καλής λειτουργίας
 CPV: 50421000-2
3     ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ:
«Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης και                                          85.560,00 ευρώ
επισκευής» για έξι (6) έτη μετά
το πέρας εγγύησης καλής λειτουργίας
και του 1ου έτους συντήρησης CPV: 50421000-2

Οι ενδιαφερόμενοι λαμβάνουν μέρος στον διαγωνισμό μόνο για το σύνολο της σύμβασης.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr (A/A ΕΣΗΔΗΣ 80943)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών: 14/1/2020 και ώρα 18.00 μ.μ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 20/01/2020 και ώρα 10:00 π.μ.
Προκήρυξη της διακήρυξης εστάλη προς δημοσίευση στο τεύχος Διακηρύξεων της Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 3/12/2019.
Η παρούσα περίληψη εστάλη στον ελληνικό τύπο προκειμένου να δημοσιευθεί στις 10/12/2019.
Η διακήρυξη είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της 5ης ΥΠΕ www.dypethessaly.gr (Προμήθειες ΕΣΠΑ–> Νοσοκομείο Τρικάλων) και στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου (www.trikalahospital.gr)
Τρίκαλα: 3-12-2019
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης
Φυτικά Ροφήματα Βρώμης ΚΑΡΠΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ Nature Spot e-shop