Σάββατο 28.01.2023 | Εορτάζουν: Παλλάδιος, Παλάδιος, Παλλάδης, Παλάδης, Χάρις,

Διακήρυξη της Δ.Ε.Υ.Α.Τρικάλων

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις10.07.2020 | 10:26 πμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΔΕΥΑΤ
Αρ. Πρωτ.: 1893
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Τρικάλων (Δ.Ε.Υ.Α.Τ.) που έχει την έδρα της στα Τρίκαλα (οδός Ασκληπιού 35)
Προκηρύσσει
Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα συμπλήρωσης τιμολογίου και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, χαμηλότερη τιμή ανά μονάδα μέτρησης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 327 του Νόμου 4412/2016 «Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» για την παροχή υπηρεσιών με CPV 65500000-8 και τίτλο «Καταμέτρηση καταναλώσεων ύδατος στον πρώην Δήμο Τρικκαίων, έτους 2020-21» συνολικού προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (59.500,00 ευρώ) πλέον Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Τ., οδός Ασκληπιού 35 στις 21 τον μήνα Ιούλιο του έτους 2020, ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης της παραλαβής των προσφορών την 10.00 π.μ. και ώρα λήξης την 11.00 π.μ.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτά όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί σχετικοί με το αντικείμενο του διαγωνισμού και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία εμποροβιομηχανικά επιμελητήρια.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Τ. (http://www.deyat.gr) ή / και να τα παραλάβουν από τη Δ.Ε.Υ.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ, οδός ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 35, ΤΡΙΚΑΛΑ, το αργότερο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής συνεννόησης. Αρμόδιοι υπάλληλοι: Παπαδόπουλος Αθανάσιος, Δαμιανίδου Άννα και Ρουσιαμάνης Γεώργιος.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2431076186, 2431076497. Fax: 2431076565.
Οι προσφορές συντάσσονται και υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσοστού 2% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, διάρκεια ισχύος έξι (6) μηνών.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Η παρούσα Περίληψη Διακήρυξης δημοσιεύεται εφάπαξ, δώδεκα (12) ημέρες πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού σε ημερήσια τοπική εφημερίδα.
Αναρτάται στον Πίνακα Ανακοινώσεων στα κεντρικά γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.T. όπως επίσης και στο διαδίκτυο στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» & στο ΚΗΜΔΗΣ.

Τρίκαλα, 9/07/2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης
ΟΛΥΜΠΟΣ ΠΥΞΙΔΑ