Τετάρτη 06.12.2023 | Εορτάζουν: Νικόλαος, Νικόλας, Νίκος, Νικολός, Νικολής, Νικολάκης, Νικολέττα, Νικολούδα, Νικολίτσα, Νικολίνα, Νικολέτα, Νικόλ

Διακήρυξη της ΔΕΥΑ Μετεώρων

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις01.09.2022 | 3:00 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
28ης Οκτωβρίου & Ιωάννου Μεταξά 1
Καλαμπάκα, Νομού Τρικάλων ΤΚ42200
Τηλ. 24323-50260/ 261
Fax. 24320-23306
e-mail. deyam@dimosmeteoron.com
Αρ. Πρωτ. 11927
Ημερομηνία 30/08/2022
Τίτλος Πράξης: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
Προϋπολογισμός: 5.885.645,16 ευρώ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μετεώρων (ΔΕΥΑΜ) προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ» η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων» του Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με την Υπ. Αρ. Πρωτ. 18729/2021/12-01-2022 απόφαση ένταξης (ΑΔΑ: ΩΣΡΡ46ΜΤΛ6-7Δ9). Η σύμβαση χρηματοδοτείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κυρίου του Έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ο Διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την βελτίωση της διαχείρισης και την αξιολόγηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων του Δήμου Μετεώρων. Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει:
• Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε αποδοτική λειτουργία εξοπλισμού για την ενεργειακή αναβάθμιση και τη βελτιστοποίηση λειτουργίας εκατόν εβδομήντα (170) Τοπικών Σταθμών Ελέγχου (Τ.Σ.Ε.), που αφορούν σε υφιστάμενες υποδομές διαχείρισης υδάτων,
• Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε αποδοτική λειτουργία ΦΒ σταθμού για τη βελτίωση της ενεργειακής αυτονομίας των υποδομών διαχείρισης υδάτων,
• Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε αποδοτική λειτουργία εξοπλισμού και λογισμικών Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (Κ.Σ.Ε.) και
• Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, τεκμηρίωσης, δοκιμαστικής λειτουργίας και συντήρησης.
Το αντικείμενο της σύμβασης που προκηρύσσεται δε συνιστά κατάτμηση ενός σχεδίου ομοειδών προϊόντων με σκοπό την αποφυγή των διατάξεων του Ν. 4412/2016.
Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr), του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

(Αναλυτικά στο έντυπο της ΕΡΕΥΝΑΣ της 31/08/2022)

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης