Παρασκευή 23.04.2021 | Εορτάζουν: Δεν υπάρχουν γιορτές για σήμερα

Διακήρυξη του Κ.Κ.Π. για την προμήθεια ειδών καθαριότητας

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις05.08.2019 | 3:47 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Φαναρίου τέρμα, 42100, Καρδίτσα
Τμήμα: Προμηθειών
Πληροφορίες: Σ.Ζιώγας
Τηλέφωνο: 24413-50311
FAX: 24410-25489
E-mail: kkpthessalyziogas@gmail.com
Website: http://kkppthessaly.gr/
Αρ. Πρωτ. Γ.Π.οικ.2180

ΘΕΜΑ: «ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ»

Το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό (άρθρο 117 ν.4412/2016) με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ειδών καθαριότητας, προϋπολογισμού 29.998,01 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά βάσει χαμηλότερης τιμής. Οι προσφορές θα κατατίθενται (αυτοπροσώπως, courier) στο Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρίες Καρδίτσας, (Τμήμα προμηθειών Ταχ. διεύθυνση Φαναρίου Τέρμα, Τ.Κ. 43100 Καρδίτσα) μέχρι και την 26/08/2019 και ώρα 14.00 μ.μ. και θα ανοιχθούν στις 27/08/2019 και ώρα 09:00 ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, από την αρμόδια επιτροπή που έχει ορίσει το Κέντρο. Οι προσφορές που θα κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν θα γίνονται δεκτές και θα επιστρέφονται στον αποστολέα χωρίς να αποσφραγισθούν.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.kkppthessaly.gr/), στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr (Πρόγραμμα Διαύγεια), και στον ιστότοπο http://eprocurement.gov.gr (Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ) με αρ. 19PROC005381502 2019-08-01
Για τυχόν διευκρινήσεις – ερωτήματα σχετικά με το διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το τμήμα προμηθειών (2441350311 Ζιώγας Σωτήριος).

Καρδίτσα, 31/07/2019
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΔΗΜΗΤΡΑ ΡΙΖΟΥΛΗ

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης
Φυτικά Ροφήματα Βρώμης ΚΑΡΠΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ Nature Spot e-shop