Πέμπτη 30.05.2024 | Εορτάζουν: Εμμέλεια, Εμμελεία

Αριθμός Μ.Η.Τ. 232067

Η ιστοσελίδα www.trikalaerevna.gr σύμφωνα με την απόφαση Ε/1117/29-03-2024 της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης / Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης / Τμήμα Μητρώου και Διαφάνειας έλαβε την πιστοποίηση εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου (Μ.Η.Τ.) στον Νομό Τρικάλων σύμφωνα με το Ν.5005/2022. O κατάλογος των πιστοποιημένων επιχειρήσεων ηλεκτρονικού τύπου αναρτάται στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ε.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

Ανακοινώσεις δημοσίου13.02.2024 | 10:33 πμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο
Τ.Κ.:41110
Πληρ: Νίκη Καλλιώρα
Τηλ. 2413-506461
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔ1ΚΤΥΟ
ΑΔΑ: Ψ6Κ17ΛΡ-ΔΔ0
Λάρισα, 8-2-2024
Αριθμ. πρωτ. 64928
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 243 του Ν. 3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α72010), όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 26 Α’), όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.8. του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ176/Α) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως ισχύουν.
4. Την αριθ. 15840/156612/4-10-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 4788/Β726-10-2018) «Έγκριση της 146/2018 (ορθή επανάληψη) περί ολικής τροποποίησης – επικαιροποίησης του Π.Δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α727-12-2010): “Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας” όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 88844/6-5-2021 (ΦΕΚ 2054/Β719-5-2021) και 170949/23-8-2021 (ΦΕΚ 4163/Β79-9- 2021) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 4 της Π.Υ.Σ. 33/2006 (ΦΕΚ 280/τ.Α’/2006), όπως ισχύει.
6. Το με αρ.πρωτ.οικ.28115/12-7-2012 έγγραφο της Δ/νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ:Β41ΞΝ-ΤΥΓ), βάσει του οποίου δεν απαιτείται ούτε μετά την ισχύ του ν.4057/2012 έγκριση για το προσωπικό ειδικών θέσεων των ΟΤΑ α’και β’ βαθμού, καθώς εξομοιώνεται από άποψη συνεπειών με τους μετακλητούς υπαλλήλους.
7. Την υπ’ αριθ. 63828/13-09-2019 (ΑΔΑ: ΨΦΗΔ465ΧΘ7-Ι1Υ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με τον επανακαθορισμό των προσόντων των συμβούλων και συνεργατών των Περιφερειαρχών και των Αντιπεριφερει αρχών.
8. Την αριθμ. 33/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λάρισας, με την οποία ανακηρύχτηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την περίοδο από 1-1-2024 έως 31-12-2028.
9. Την αριθμ. πρωτ. 1140/2-1-2024 (ορθή επανάληψη 5-1-2024) απόφαση ορισμού Θεματικών Αντιπεριφερειορχών στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων (ΑΔΑ: Ψ9ΦΨ7ΛΡ-ΒΩΑ).
10. Την ανάγκη πρόσληψης ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη για την συνεπικουρία του έργου της Θεματικής Αντιπεριφερειάρχη κας Κομήτσα Ανδριάννας στους τομείς Εθελοντισμού και Πρόνοιας.
11 .Την αριθμ πρωτ. οικ.19868/15-1-2024 με Α/Α 431 (ΑΔΑ: Ρ45Μ7ΛΡ-43Γ) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας έγκρισης δέσμευσης πίστωσης, για την πρόσληψη ενός (1) ειδικού συνεργάτη για την κάλυψη των αναγκών της Θεματικής Αντιπεριφερειάρχη στους τομείς Εθελοντισμού και Πρόνοιας.
Γνωστοποιεί την πλήρωση
Μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη για την κάλυψη των αναγκών της Θεματικής Αντιπεριφερειάρχη κας Κομήτσα Ανδριάννας στους τομείς Εθελοντισμού και Πρόνοιας, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, για την συνεπικουρία του έργου της σχετικά με τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και υλοποίηση δράσεων κοινωνικής μέριμνας, προαγωγής της δημόσιας υγείας και ευαισθητοποίησης του κοινού σε ζητήματα που άπτονται της πρόληψης του αποκλεισμού ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων από την αγορά εργασίας και την κοινωνική ενσωμάτωση.
Για την πλήρωση της παραπάνω θέσης απαιτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 243 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:
Α. τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για το μόνιμο προσωπικό του Δημοσίου ήτοι:
1. Να είναι Έλληνες πολίτες (Εξαίρεση: Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και α) όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση και έχει παρέλθει ένα έτος από την απόκτηση της β) όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση και δεν έχει παρέλθει έτος από την απόκτησή της, εφόσον μέχρι την απόκτησή της ήταν υπήκοοι κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης).
2. Να έχουν υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων.
3. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαχθεί νόμιμα από αυτές (Εξαίρεση: Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοιο κώλυμα).
4. Να μην υπάρχει κώλυμα πρόσληψης από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή δικαστική συμπαράσταση ή απόλυση από θέση δημόσιας υπηρεσίας, ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Ν.Π.Δ.Δ. (άρθρο 8 & 9 του Ν. 3528/2007).
Τα ανωτέρω πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την τελευταία ημέρα προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, όσο και κατά τον χρόνο πρόσληψης.
Β. πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής, σχετιζόμενα με το αντικείμενο της απασχόλησής τους ή
Γ. απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδίκευση σε επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα στα οποία θα απασχοληθούν. Η ειδίκευση ή η εμπειρία μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας ή από την ιδιότητά τους ως πρώην αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Ο Ειδικός Συνεργάτης δεν παρεμβάλλεται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα των υπαλλήλων της Περιφέρειας και ούτε η θέση του έχει αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας αυτής. Υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Αντιπεριφερειάρχη για την επικουρία του οποίου θα προσληφθεί.
Ο Ειδικός Συνεργάτης ασκεί καθήκοντα επιτελικά και δεν έχει αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Παρέχει συμβουλές και διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, για το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων της Περιφέρειας, που έχει οριστεί να εξυπηρετήσει. Το συμβουλευτικό του έργο απευθύνεται προς τον Αντιπεριφερειάρχη, το Περιφερειακό Συμβούλιο και τις Περιφερειακές Επιτροπές ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους.
Ο Ειδικός Συνεργάτης προσλαμβάνεται με ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Η θητεία του Ειδικού Συνεργάτη διαρκεί όσο η θητεία του Αντιπεριφερειάρχη, για την επικουρία του οποίου προσλαμβάνεται.
Η απόλυση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ή η αποδοχή της παραίτησης ενεργείται αζημίως για την Περιφέρεια Θεσσαλίας, με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Κατόπιν των ανωτέρω καλούμε τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Διοίκησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας -Τμήμα Γραμματείας (Διοικητήριο, 1ος όροφος, Γραφείο 1.58) εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών, από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας στον Τύπο.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών (Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται επιπλέον: επίσημη μετάφραση του τίτλου και φωτοαντίγραφο της αναγνώρισης του τίτλου ως ισότιμου της ημεδαπής).
2. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων, (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας.
4. Βεβαιώσεις ή οποιοδήποτε πρόσφορο στοιχείο αποδεικνύει την εμπειρία ανάλογη με τα αντικείμενα στα οποία θα απασχοληθεί.
5. Βιογραφικό Σημείωμα.
6. Υπεύθυνη δήλωση περί μη συνδρομής στο πρόσωπο του υποψηφίου κωλύματος διορισμού και περί μη κατοχής άλλης θέσης και απασχόλησης στο Δημόσιο Τομέα.
Η παρούσα γνωστοποίηση να δημοσιευθεί σε μία εφημερίδα στην έδρα της Περιφέρειας και στις έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων Τρικάλων, Καρδίτσας, Μαγνησίας και Σποράδων, να αναρτηθεί στο χώρο ανακοινώσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, όπως και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας (www.thessaly.gov.gr) και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΆΡΧΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΡΕΤΑΣ

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης