Πέμπτη 28.09.2023 | Εορτάζουν: Χαρίτων, Χαρίτωνας, Χαρίτος

Δημοσίευση της ΕΔΑ ΠΕ Θεσσαλίας για την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτιρίων στη Θεσσαλία

Ανακοινώσεις δημοσίου26.11.2019 | 10:53 πμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
E.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 – 2020
– Περίληψη Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων –
«Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτιρίων στη Θεσσαλία»
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας προβαίνει σε έκδοση Πρόσκλησης συνολικού προϋπολογισμού 16.000.000 ευρώ, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από εθνικούς πόρους, προς τους δυνητικούς δικαιούχους:
 Υπουργεία και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου εποπτευόμενα από αυτά,
 Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού στη Θεσσαλία (Περιφέρεια Θεσσαλίας και Δήμοι Θεσσαλίας) και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών,
για υποβολή προτάσεων στον Άξονα 3 «Προστασία του περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον» / Θεματικό Στόχο 4 «Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς» / Επενδυτική Προτεραιότητα 4c «Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης» του Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014-2020, σύμφωνα με τον Κανονισμό 1301/2013.
Η Πρόσκληση, που αποτελεί την 3η στη σειρά που εκδίδεται στο πλαίσιο του ΠΕΠ.Θ, αφορά σε χρηματοδότηση παρεμβάσεων με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση ενεργοβόρων δημόσιων κτιρίων στη Θεσσαλία, με σκοπό την επίτευξη των εθνικών στόχων που έχουν τεθεί στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση. Επιπλέον, στοχεύει στην αξιοποίηση του δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας στον κτιριακό τομέα, με τα κτίρια του Δημόσιου Τομέα να αποτελούν παράδειγμα για την κινητοποίηση όλης της οικονομίας. Η μετάβαση προς μια οικονομία φιλική προς το περιβάλλον αποτελεί βασική αναπτυξιακή προτεραιότητα της Περιφέρειας. Επιδιώκεται μείωση της κατανάλωσης ενέργειας των δημοσίων κτιρίων και παράλληλη μείωση των εκπομπών CO2 μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ΑΠΕ στις υποδομές του δημόσιου τομέα, μέσω της υιοθέτησης ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων για ψύξη και θέρμανση χώρων και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, καθώς και μέσω εφαρμογής τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας.
Η πρόσκληση χρηματοδοτεί πλήρως ώριμες προτάσεις που αφορούν σε ενεργειακές αναβαθμίσεις κτιρίων, που κατατάσσονται στις κατηγορίες των επεμβάσεων Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ), καθώς και δράσεις αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Επιλέξιμα προς χρηματοδοτική ενίσχυση είναι όλα τα νομίμως υφιστάμενα δημόσια κτίρια (πλην αθλητικών εγκαταστάσεων) που βρίσκονται χωροθετημένα και σε λειτουργία στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, ιδιοκτησίας δυνητικών δικαιούχων της Πρόσκλησης, τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης, κατατάσσονται με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) σε κατηγορία ενεργειακής απόδοσης μικρότερης ή ίσης της Δ και η οικοδομική τους άδεια έχει εκδοθεί πριν το 2010. Κάθε Δικαιούχος δύναται να καταθέσει έως δύο (2) προτάσεις για δύο (2) κτίρια κυριότητάς του.
Η κάλυψη του ανωτέρω ενεργειακού στόχου θα διασφαλίζεται και πιστοποιείται μέσω της διενέργειας ενεργειακής επιθεώρησης από Ενεργειακό Επιθεωρητή τόσο πριν, όσο και μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων. Οι παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν θα πρέπει υποχρεωτικά να αναβαθμίζουν τα κτίρια σε κατηγορία ενεργειακής απόδοσης μεγαλύτερης ή ίσης της Β και να προκύπτουν από τη Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης ή/και το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την 26.11.2017.
Η υποβολή προτάσεων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Ο.Π.Σ. και είναι δυνατή από την 16η-12-2019 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων) έως και την 21η-02-2020 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων). Η αξιολόγηση των προτάσεων θα είναι συγκριτική, και θα αρχίσει μετά την ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων.
Η Πρόσκληση με α/α 081 και τα συνημμένα της είναι αναρτημένα στο δικτυακό τόπο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας, www.thessalia-espa.gr
Λάρισα, 25-11-2019
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης