Σάββατο 29.01.2022 | Εορτάζουν: Βαρσιμαίος, Βαρσάμης, Βαρσαμία, Βαρσάμω, Βαλσάμω, Βαλσαμία

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 65η ΙΜ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ

Ανακοινώσεις διάφορες14.04.2020 | 12:14 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

«Περί τς τελέσεως τν ερν κολουθιν τς Μεγάλης βδομάδος, συνεπεί τς π᾿ ριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.23093 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1178/6.4.2020) καί τν ποφάσεων τς Δ.Ι.Σ. τς 1ης πριλίου 2020»
 Προς παντας τους Κληρικούς, τάς Μοναστικάς δελφότητας και το χριστεπώνυμον πλήρωμα τς καθ’ μς ερς Μητροπόλεως
 Ες τάς δρας των
Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἀδελφοί!
Γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι, εἰς τό Φύλλον τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1178/6.4.2020), ἐδημοσιεύθη ἡ ὑπ᾿ ἀριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.23093 Κοινή Ὑπουργική Ἀπόφασις (Κ.Υ.Α.) τῶν Ὑπουργῶν Παιδείας καί Θρησκευμάτων καί Ὑγείας μέ θέμα: «Ἐπιβολή τοῦ μέτρου τῆς προσωρινῆς ἀπαγόρευσης τῆς τέλεσης κάθε εἴδους λειτουργιῶν καί ἱεροπραξιῶν στούς θρησκευτικούς χώρους λατρείας γιά τό χρονικό διάστημα ἀπό 12.4.2020 ἕως 20.4.2020».
Ὡσαύτως, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι κατά τήν Συνεδρίαν τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τῆς 1ης μηνός Ἀπριλίου ἐ.ἔ., συνεζητήθησαν ἐκτενῶς τά περί τῆς τελέσεως τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καί ἀπεφασίσθησαν τά ἑξῆς:
1) Ἡ τέλεσις τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν, κατά τήν ἐν λόγῳ περίοδον, δέον νά εἶναι λιτή καί σεμνοπρεπής, συμφώνως πρός τό ἦθος καί τήν παράδοσιν τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας. Ἀπαγορεύεται ἡ χρήσις τῶν ἐξωτερικῶν μεγαφώνων τῶν Ἱερῶν Ναῶν.
2) Tό ὡράριον ἁπασῶν τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν καί τῶν Θείων Λειτουργιῶν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος παραμένει κατά τό σύνηθες, μέ τήν ὑπόδειξιν ὅτι τό ἱερόν Εὐχέλαιον δέον ὅπως τελεσθῇ τήν πρωίαν τῆς Μεγάλης Τετάρτης καί οὐχί κατά τό ἑσπέρας.
3) Αἱ θύραι τῶν Ἱερῶν Ναῶν θά παραμένουν κεκλεισμέναι κατά τήν διάρκειαν ἁπασῶν τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν με εὐθύνη τῶν Ἱερέων. Στίς Ἱερές Ἀκολουθίες θα συμμετέχουν ἐντός τοῦ Ναοῦ μόνο τέσσερα (4) ἄτομα: ὁ λειτουργός ἱερέας, ἕνας ἤ ὅπου ὑπάρχουν δύο ἱεροψάλτες και ἕνας μόνο βοηθός ἐπίτροπος ἤ συνεργάτης στό Ἱερό Βῆμα.
4) Ἡ χρῆσις τῶν κωδώνων τῶν Ἱερῶν Ναῶν δέν εἶναι ἀπαραίτητος κατά τήν ἔναρξιν τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν. Δύνασθε, ὅμως, νά κάμνητε χρῆσιν αὐτῶν κατά τήν ἡμέραν τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς, ὅτε θά σημάνουν πενθίμως ὡς εἴθισται, καί κατά τήν τελετήν τῆς Ἀναστάσεως, ψαλλομένου τοῦ «Χριστός Ἀνέστη», χαρμοσύνως καί πανηγυρικῶς.
5) Ο ερες, πού νήκουν στίς επαθες μάδες πληθυσμο, παρακαλ ατήν τήν περίοδο νά περιορίσουν τίς δραστηριότητές τους στό πολύτως λάχιστο καί ναγκαο. Σέ περίπτωση δέ πού παρουσιάσουν συμπτώματα τοῦ ἰοῦ ντέλλονται νά παραμείνουν στό σπίτι τους καί νά ἐπικοινωνήσουν ἄμεσα μέ τόν προσωπικό τους γιατρό καί νά ἀκολουθήσουν ἀπαρέγκλιτα τίς σχετικές ὁδηγίες
6) Ἡ περιφορά τοῦ Ἐπιταφίου κατά τήν Μεγάλην Παρασκευήν ὅπως περιορισθῇ ἀποκλειστικῶς ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.
7) Ἡ τελετή τῆς Ἀναστάσεως γένηται ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, τήν συνήθη ὥραν, ἤτοι τήν 12ην τοῦ μεσονυκτίου τοῦ Μεγάλου Σαββάτου.
8) Ἀπαγορεύονται οἱ ἐπισκέψεις ὀργανωμένων ἐκδρομικῶν γκρουπ στά μοναστήρια τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί ἡ παρουσία λαϊκῶν.
9) Ὅσον ἀφορᾶ στίς κηδεῖες ἐπιτρέπεται ἡ συμμετοχή μόνο τοῦ θρησκευτικοῦ λειτουργοῦ, τοῦ ἱεροψάλτου, τοῦ ἀπολύτως στενοῦ συγγενικοῦ περιβάλλοντος τοῦ ἀποβιώσαντος καί τῶν προσώπων πού ἐπιμελοῦνται τῆς ταφῆς τηρουμένων αὐστηρῶς τῶν λοιπῶν προληπτικῶν μέτρων προστασίας καί ὁδηγιῶν τῶν ὑγειονομικῶν ἀρχῶν. Ὁμοίως καί τά «Τρισάγια» στά κοιμητήρια.
10) Ἡ Ἱερά Σύνοδος ἐπισημαίνει ὅτι ἐπιτρέπεται, συμφώνως τοῖς θείοις καί ἱεροῖς Κανόσι καί παλαιοτέραις Ἀποφάσεσιν Αὐτῆς ἡ κατ᾿ οἰκονομίαν λύσις τῆς αὐστηρᾶς νηστείας τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος, δι᾿ ὅσους ἐκ τοῦ Χριστεπωνύμου πληρώματος ὑφίσταται ἐπικρεμάμενος κίνδυνος κατά τῆς ὑγιείας καί τῆς ζωῆς των, ἰδίᾳ δέ τῶν ἐγκύων, τῶν λεχῶν, τῶν θηλαζουσῶν, τῶν γερόντων, τῶν ἐν ἀσθενείαις κατακειμένων καί τῶν ἀναρρωνυόντων. Καθίσταται σαφές ὅτι πρόκειται περί ἀναστολῆς ἐφαρμογῆς τοῦ ἱεροῦ Κανόνος καί οὐχί καταργήσεώς του, καί μόνον δι᾿ ὅσους ἔχουν προβλήματα ὑγείας.
11) Ἐπισημαίνομεν μετ’ ὀδύνης καί, κυριολεκτικῶς, μεθ᾿ αἱμασσούσης καρδίας ὅτι τήν προσεχῆ Μεγάλην Ἑβδομάδα καί, βεβαίως, κατά τήν Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου, οἱ εὐλαβεῖς χριστιανοί θά ἀπέχουν «κατ᾿ οἰκονομίαν», τῆς Θείας Λειτουργίας, ἀλλά καί ἀπό τῆς Θείας Κοινωνίας εἰς τούς Ἱερούς Ναούς καί τάς οἰκίας (εξαιρείται μόνο ἡ Θεία Κονωνία εἰς ἐτοιμοθανάτους ἀδελφούς). Προτρέπομεν πατρικῶς ἅπαντας τούς ἀδελφούς, μέλη τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, ἵνα «ἐκτενέστερον» προσεύχωνται εἰς τάς οἰκίας των, ἀναδεικνύοντες ἑαυτούς Θυσιαστήριον, θυσιάζοντες κενωτικῶς καί ἀγαπητικῶς τήν φυσικήν παρουσίαν των εἰς τόν Ἱερόν Ναόν καί τήν προσέλευσίν των εἰς τήν Θείαν Εὐχαριστίαν, πρός χάριν ὅλων τῶν ἀδελφῶν των, οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦν ἔμψυχα Θυσιαστήρια τοῦ ζῶντος Θεοῦ.
12) Ἐπιπροσθέτως τα Γραφεα τς ερς Μητροπόλεως θα παραμείνουν κλειστά γιά το κοινό μέχρι νεωτέρας.
Ταῦτα πάντα γνωρίζομεν ὑμῖν τονίζοντας τήν ἀπόλυτον ἀνάγκην διά τήν πιστήν τήρησιν αὐτῶν, ἥτις τυγχάνει ἀπαραίτητος καί ὡς πρός τήν διασφάλισιν τῆς ἐπεκτάσεως τῆς Ἀποφάσεως διά τήν τέλεσιν τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν εἰς ἅπαντας τούς Ἱερούς Ναούς καί τάς Ἱεράς Μονάς, ἔστω πρός καιρόν καί κατ᾿ ἄκραν ἐκκλησιαστικήν οἰκονομίαν «κεκλεισμένων τῶν θυρῶν» διά τούς πιστούς, καί μετά τήν 20ήν Ἀπριλίου ἐ.ἔ., ὁπότε λήγει ἡ ἰσχύς τῆς Κ.Υ.Α.
Πρός τόν σκοπόν τοῦτον παρακαλεῖσθε ἅπαντες διά τήν ἐφαρμογήν ἀπάντων τῶν ἀνωτέρῳ οδηγιῶν ὑπό τοιαύτας κρισίμους στιγμάς, καθ᾿ ἅς διακυβεύεται ἡ ὑγίεια τῶν ἀνθρώπων, δέν ὠφελοῦν τάσεις αὐτονομήσεως ἀπό τῆς κοινῆς πορείας τῆς ἐκκλησιαστικῆς νηός, ἀλλ᾿ ἀπαιτεῖται πιστή ὑπακοή εἰς τάς ἀποφάσεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, συνεχεῖς καί θερμές προσευχές, ὡς καί εἰλικρινής καί ἔμπρακτος μετάνοια.
Καλή Ἀνάσταση και εὐλογημένο Πάσχα.
Μετ’ εὐχῶν καί τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης,
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ο ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης
ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020