Πέμπτη 30.05.2024 | Εορτάζουν: Εμμέλεια, Εμμελεία

Αριθμός Μ.Η.Τ. 232067

Η ιστοσελίδα www.trikalaerevna.gr σύμφωνα με την απόφαση Ε/1117/29-03-2024 της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης / Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης / Τμήμα Μητρώου και Διαφάνειας έλαβε την πιστοποίηση εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου (Μ.Η.Τ.) στον Νομό Τρικάλων σύμφωνα με το Ν.5005/2022. O κατάλογος των πιστοποιημένων επιχειρήσεων ηλεκτρονικού τύπου αναρτάται στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ε.Ε.

Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ από το Δήμο Τρικκαίων

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις17.02.2023 | 9:17 πμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΑΔΑ:ΨΑ1ΥΩΗ9-ΑΤΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Πληροφ.: Μαρία Μουργελά, Ευθυμίου Παναγιώτα
Τηλ.: 2431351205, 2431351203
e-mail: m.mourgela@trikalacity.gr
panef@trikalacity.gr
Αριθμ. Πρωτ.: 9795
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
«Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ από το Δήμο Τρικκαίων»
α/α συστ.: 184663
O Δήμαρχος Τρικκαίων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία κάτω των ορίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4412/2016 (ΦΕΚ 8.8.2016 τ. Α΄) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», για την υλοποίηση του έργου: «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ από τον Δήμο Τρικκαίων», προϋπολογισμού, 59.200,00 ευρώ χωρίς το ΦΠΑ, 73.408,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της αναλυτικής διακήρυξης.
Αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση του έργου: «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ από τον Δήμο Τρικκαίων» σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.
Κριτήριο κατακύρωσης: Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού:
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.
(Αναλυτικά στο έντυπο της ΕΡΕΥΝΑΣ της 17/02/2023)

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης