Δευτέρα 01.03.2021 | Εορτάζουν: Ευδοκία, Ευδοκούλα, Ευδοκίτσα, Ευδοκή, Εύη, Παράσχος, Πάρης, Πάρις,Χαρίσιος, Χάρισος, Χαρίσης, Χαρίσα

Επαναληπτική Διακήρυξη Δήμου Τρικκαίων για την προμήθεια μηχανημάτων

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις27.05.2019 | 12:23 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΑΔΑ: 6ΨΟΔΩΗ9-ΒΨΨ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Αρ. Πρωτ.: 14596
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ AΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
«Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων και συνοδευτικού υλικού του Δήμου Τρικκαίων»
O Δήμαρχος Τρικκαίων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε επαναληπτική ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία άνω των ορίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τεύχος Α), οι ομάδες 8 και 10 της προμήθειας μηχανημάτων έργων, οχημάτων και συνοδευτικού υλικού του Δήμου Τρικκαίων, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ι και από Ιδίους Πόρους, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 42.290,32 Ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και συγκεκριμένα των ειδών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι΄ της παρούσας διακήρυξης.
Η χρηματοδότηση της σύμβασης για όλη την προμήθεια είναι από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», Πρόσκληση Ι και από ιδίους πόρους. Για τις ομάδες 8 και 10 η χρηματοδότηση είναι από ιδίους πόρους.
Αντικείμενο προμήθειας: Αντικείμενο της σύμβασης είναι προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων και συνοδευτικού υλικού του Δήμου Τρικκαίων και συγκεκριμένα των ομάδων 8 και 10 με τους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV:

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ CPV
8 Λεωφορείο μεταφοράς Α.μ.E.Α. καινούριο ή μεταχειρισμένο. Τεμάχιο 1 34114400-63
10 Περονοφόρο ανυψωτικό μηχάνημα καινούριο ή μεταχειρισμένο. Τεμάχιο 1 42415110-2

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της αναλυτικής διακήρυξης.

Κριτήριο κατακύρωσης: Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής ανά ομάδα.
Χρόνος και τόπος διενέργειας διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 24/05/2019
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 24/05/2019
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα Υποβολής προσφορών: 25/06/2019 και ώρα 15:00
Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 02/07/2019 και ώρα 11:00

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.g ov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής του άρθρου 3 παρ. 3.2 έως 3.4 της Υπουργικής Απόφασης αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)»
Η ανάρτηση του ανωτέρω διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ θα χωρίζεται ανά ομάδα αντίστοιχα, στους εξής αριθμούς συστήματος: 74756, 74757

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό:
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσοστό 2% του προϋπολογισμού μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για κάθε ομάδα για την οποία καταθέτει προσφορά.
Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού
Το πλήρες κείμενο της αναλυτικής Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr,
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.
Αρμόδιοι για πληροφορίες: κα. Ευθυμίου Παναγιώτα, κα. Εξάρχου Μαρίκα τηλ. 24313-51203, 24313-51213, φαξ: 24313-51219, e-mail: panef@trikalacity.gr, mexarchou@trika lacity.gr .
Ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20/05/2019.

Τρίκαλα 20/05/2019
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης
Nature Spot e-shop