Σάββατο 18.01.2020 | Εορτάζουν: Αθανάσιος, Θανάσης, Νάσος, Σάκης, Θάνος, Θανάσος, Θανασάκης, Σούλης, Αθανασία, Νάσια, Νάνσυ, Θανασία, Θανασούλα, Σούλα, Νάσα, Σούλη, Κύριλλος, Κυριλλία, Κυρίλλα, Κυρίλλη, Θεόδουλος, Θεοδούλιος, Θεοδούλης, Θεοδουλία, Θεοδούλα, Θεόδουλη

Eπαναληπτική Δημοπρασία του Δήμου Τρικκαίων για τη μίσθωση ακινήτου

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις10.07.2019 | 2:34 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΑΔΑ:ΨΔΗΒΩΗ9-ΕΒΒ
Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Τρικάλων
Δήμος Τρικκαίων
Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας
Τμήμα Μέριμνας Τρίτης Ηλικίας
Ταχ. Δ/νση: Ιακωβάκη 5 & Μιαούλη
Τ.Κ.: 42132
Πληρ.: Κ. Μπέλλος
Τηλ. 2431063222 &2431063225
Email: kbellos@trikalacity.gr
Αρ. Πρωτ.: 21523
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
1. Ο Δήμαρχος Τρικκαίων, σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 643//2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων και τις υπ’ αριθμ. 705/2018 και 196/2019 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τρικκαίων, και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρ. 194 του Ν. 3463/2006 και τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 270/81, διακηρύσσει Eπαναληπτική Δημοπρασία μειοδοτική φανερή και προφορική για τη μίσθωση κατάλληλου ακινήτου στην περιοχή του Δήμου Τρικκαίων για τη στέγαση του «Α΄ ΚΑΠΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ», καλώντας τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης.
2. Το κείμενο της επαναληπτικής διακήρυξης, στο οποίο αναφέρονται οι ειδικότεροι όροι διενέργειας του διαγωνισμού, διατίθεται στους ενδιαφερόμενους από το Τμήμα Μέριμνας Τρίτης Ηλικίας, της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Τρικκαίων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δ/νση Ιακωβάκη 5 & Μιαούλη, 1ος όροφος, τηλέφωνο 24310 63222, κ. Μπέλλο) αδαπάνως.
3. Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την επαναληπτική δημοπρασία πρέπει να προσέλθουν αυτοπροσώπως ή με νόμιμο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο στο πρωτόκολλο του Δήμου Τρικκαίων (Δ/νση Ιακωβάκη 5 & Μιαούλη, 1ος όροφος, τηλέφωνο 24310 63222) εντός είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας περίληψης, προσκομίζοντας σφραγισμένο φάκελο, απευθυνόμενο στην «Επιτροπή Διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου στην περιοχή του Δήμου Τρικκαίων για τη στέγαση του Α΄ ΚΑΠΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ».
4. Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης θα είναι για τέσσερα (4) χρόνια.
5. Τα έξοδα δημοσίευσης, αρχικής και επαναληπτικής δημοπρασίας, βαρύνουν το μειοδότη. Σε περίπτωση που η επαναληπτική δημοπρασία είναι άγονη, τα έξοδα θα βαρύνουν το Δήμο.
Τρίκαλα 09/07/2019
Ο Δήμαρχος
Δημήτρης Παπαστεργίου

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης
Nature Spot e-shop