Τρίτη 25.01.2022 | Εορτάζουν: Γρηγόρης, Γρηγόριος, Γόλης, Γρηγορία, Μαργαρίτης, Μαργαρίτα

Επεκτείνεται ο οικισμός του Αγίου Βησσαρίωνα στην Πύλη

ΤΟΠΙΚΑ09.05.2019 | 3:02 μμ

Γράφει ο/η

Ελένη Χολέβα

Γράφει ο/η Ελένη Χολέβα

Στην επέκταση του οικισμού του Αγίου Βησσαρίωνα προχωρά ο δήμος Πύλης, μετά και τη δημοσίευση για την έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης της σχετικής μελέτης. Η διαδικασία επέκτασης του σχεδίου, έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό, και πλέον ήρθε η σειρά του οικισμού που όλο και περισσότερο προσελκύει το ενδιαφέρον νέων κατοίκων της περιοχής.

Αυτό σημαίνει ότι αλλάζουν σταδιακά και τα πολεοδομικά δεδομένα, κάτι που αυξάνει τις απαιτήσεις σε υποδομές που πρέπει να προβλεφθούν. Τα τελευταία νέα έχουν να κάνουν με το διαγωνισμό για την ανάθεση μελέτης στην οποία θα βασιστεί η επέκταση του οικισμού.

Η Επιτροπή προέβει σε αποσφράγιση των φακέλων τεχνικής προσφοράς όλων των συμμετεχόντων που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό στις 6/2/2019, ανακοίνωση του Προέδρου της Ε.Δ. , ελέγχοντας το περιεχόμενο αυτών σύμφωνα με το άρθρο 20.3 της διακήρυξης. Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στην αξιολόγηση των υποβληθέντων φακέλων Τεχνικής Προσφοράς σε κλειστές συνεδριάσεις, οι οποίες έλαβαν χώρα από την  6/02/2019 έως την 15 /04/2019.

Σύμφωνα με την παράγραφο 20.3 της Διακήρυξης, τα απαιτούμενα έγγραφα, βάσει των

οποίων αξιολογήθηκαν οι τεχνικές προσφορές, ήταν τα ακόλουθα:

α) Τεχνική Έκθεση για τη συγκεκριμένη μελέτη, στηριζόμενη στα υπάρχοντα στοιχεία του

Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης, με επισήμανση των προβλημάτων και εισήγηση του τρόπου

επίλυσής τους.

β) Πρόταση Μεθοδολογίας, που περιλαμβάνει περιγραφή του γενικού προγράμματος εκπόνησης της μελέτης, δηλαδή τις απαιτούμενες επιμέρους δραστηριότητες, την αλληλουχία  των σταδίων ή φάσεων της μελέτης, την αλληλοτροφοδότηση των μελετών με δεδομένα, τον καθορισμό σημείων ελέγχου και απαιτούμενων ενεργειών και διαδικασιών για την παραγωγή της μελέτης.

γ) χρονοδιάγραμμα, στο οποίο περιγράφεται η χρονική αλληλουχία των δραστηριοτήτων της περιπτ. (β), λαμβανομένου υπόψη του συνολικού χρόνου, όπως προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης,

δ) οργανόγραμμα και έκθεση τεκμηρίωσης καθηκόντων και κατανομής εργασιών του

συντονιστή και της ομάδας μελέτης, όπου παρουσιάζεται η κατανομή ευθυνών μεταξύ των μελών της και στοιχεία για την αποτελεσματικότητα της δράσης κάθε μέλους της ομάδας μελέτης σε αντίστοιχες ευθύνες με αυτές που αναλαμβάνει στην ομάδα μελέτης και το βαθμό επιτυχίας της, λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω περιπτώσεων (β) και (γ),

ε) στοιχεία για τη συνοχή της ομάδας μελέτης, από τα οποία να προκύπτει η δυνατότητα καλής συνεργασίας για την απρόσκοπτη και ποιοτικά αποδεκτή εκπόνηση της μελέτης.

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης
ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020