Κυριακή 09.05.2021 | Εορτάζουν: Χριστόφορος, Χριστοφόρης, Φόρης, Χριστόφης, Χριστοφία, Χριστοφίνα, Ησαΐας

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ»

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις01.08.2019 | 3:09 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΑΔΑ: 6ΗΤ5ΩΗ9-7ΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

 

Αρ. Πρωτ.: 24306

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

του έργου

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ»

Ο Δήμος Τρικκαίων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για την ανάθεση του έργου

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ»

(CPV: 45236114-2) με προϋπολογισμό 330.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

 

  1. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: Α) Καθαιρέσεις 7.350,00 ευρώ, Β) Οικοδομικές εργασίες 188.720,00 ευρώ, Γ.Ε. + Ο.Ε. 18% 35.292,60 ευρώ, Απρόβλεπτα 15% 34.704,39 ευρώ, Αναθεώρηση 62,04 ευρώ, Φ.Π.Α, 24% 63.870,97 ευρώ.
  2. Προσφέρεται ελεύθερη ,πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στο ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.aov.ar στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Τρικκαιών www.trikalacity.gr (στο πεδίο: Χρήσιμα – Προκηρύξεις). Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την ΕΑΑΔΗΣΥ υπόδειγμα.
  3. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 22η Αυγούστου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών της παραγρ. 2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 9η πρωινή στις 29-08-2019.

  1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών [i] που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Α2 και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ (266.066,99ευρώ ) και έργα και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία).

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ στην Α2 και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ.

  1. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 5.322,00 ΕΥΡΩ και ισχύος τουλάχιστον εννέα (9) μηνών και ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών θα είναι για διάστημα εννέα (9) μηνών από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
  2. Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.
  3. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
  4. 8. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στη ΣΑΕ 016 με ενάριθμο κωδικό 2018ΣΕ01600074.
  5. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τρικκαίων

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Τρικκαίων (τηλέφωνα επικοινωνίας 24310-63234), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Τρίκαλα, 30-7-2019

Ο Δήμαρχος Τρικκαίων

Δημήτρης Παπαστεργίου

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης
Φυτικά Ροφήματα Βρώμης ΚΑΡΠΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ Nature Spot e-shop