Σάββατο 28.01.2023 | Εορτάζουν: Παλλάδιος, Παλάδιος, Παλλάδης, Παλάδης, Χάρις,

ΕΡΓΟ: «ΑΓΩΓΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΕΡΣΑΙΟ ΤΜΗΜΑ» ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ανακοινώσεις διάφορες21.07.2020 | 1:24 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΕΡΓΟ: «ΑΓΩΓΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΕΡΣΑΙΟ ΤΜΗΜΑ»
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η Εταιρεία Υποθαλάσσιος Αγωγός Φυσικού Αερίου Ελλάδας – Ιταλίας / Υ.Α.Φ.Α.
Ποσειδών Α.Ε. (IGI Poseidon S.A.) είναι ο Κύριος του έργου Αγωγός ΠΟΣΕΙΔΩΝ
(Poseidon Pipeline Project). Στην εταιρεία συμμετέχουν ισομερώς η Ελληνική εται-
ρεία ΔΕΠΑ Α.Ε. και η Ιταλική EDISON.
Το Χερσαίο Τμήμα του έργου στην Ελλάδα αφορά στην εγκατάσταση και λειτουρ-
γία του Αγωγού Φυσικού Αερίου ΠΟΣΕΙΔΩΝ και των συνοδευτικών αυτού εγκαταστά-
σεων, ο οποίος εκτείνεται, υπογείως, σε μήκος περίπου 763 χιλιομέτρων, από την πε-
ριοχή των Κήπων, Π.Ε. Έβρου στα Ελληνοτουρκικά σύνορα, έως το Φλωροβούνι, στην
Π.Ε. Θεσπρωτίας, Δ. Ηγουμενίτσας, όπου και συναντά το Υποθαλάσσιο τμήμα του
Αγωγού Φυσικού Αερίου ΠΟΣΕΙΔΩΝ.
Για την αδειοδότηση του έργου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 177
του Νόμου 4001/ΦΕΚ 179/22.08.2011) απαιτείται η διαδικασία της κτηματογράφησης
της ζώνης του αγωγού. Η εταιρεία Υ.Α.Φ.Α. Ποσειδών Α.Ε. έχει αναθέσει την εκπόνη-
ση της μελέτης αυτής στη Σύμπραξη των εταιρειών C&M ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. και
ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. (θυγατρικής των ΕΛ.ΠΕ., το 35% της οποίας α-
νήκει στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ).
Στο πλαίσιο εκπόνησης της παραπάνω μελέτης η Εταιρεία C&M ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., μέ-
λος της ανωτέρω Σύμπραξης, έχει αναλάβει την σύνταξη των σχετικών κτηματολογι-
κών διαγραμμάτων/πινάκων, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, για το
χερσαίο τμήμα του Έργου που εκτείνεται από το Διοικητικό όριο της Π.Ε. Θεσσαλο-
νίκης ως το Φλωροβούνι στην Π.Ε. Θεσπρωτίας (μήκους περίπου 389 χιλιομέτρων). Η
εν λόγω μελέτη εκπονείται από την εταιρεία “ΛΙΝΑΡΔΟΣ Μ.ΙΚΕ“, η οποία είναι εγκε-
κριμένος υπεργολάβος της C&M ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
Η κτηματολογική μελέτη εκπονείται με βάση τη χάραξη του Αγωγού Φυσικού Αε-
ρίου, όπως αυτή έχει πάρει έγκριση Περιβαλλοντικών όρων (Απόφαση
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/62780/3945/05.07.2019 ΑΔΑ:6Σ9Π4653Π8-ΟΜΤ).
Στο πλαίσιο της υπό εκπόνηση κτηματολογικής μελέτης για τη διέλευση του Αγω-
γού Φυσικού Αερίου,
ενημερώνονται οι ιδιοκτήτες:
 των Δήμων ΔΕΛΤΑ, ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ και ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ της Περιφερειακής Ενό-
τητας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,
 του Δήμου ΒΕΡΟΙΑΣ της Περιφερειακής Ενότητας ΗΜΑΘΙΑΣ,
 του Δήμου ΚΟΖΑΝΗΣ της Περιφερειακής Ενότητας ΚΟΖΑΝΗΣ,
 των Δήμων ΔΩΔΩΝΗΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ και ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ της Περιφερει-
ακής Ενότητας ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 των Δήμων ΖΑΓΟΡΙΟΥ, ΜΕΤΣΟΒΟΥ της Περιφερειακής Ενότητας ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ και
του Δήμου ΜΕΤΕΩΡΩΝ της Περιφερειακής Ενότητας ΤΡΙΚΑΛΩΝ
 των Δήμων ΣΟΥΛΙΟΥ και ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ της Περιφερειακής Ενότητας
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
οι οποίοι έχουν έννομο συμφέρον, διότι οι ιδιοκτησίες τους επηρεάζονται από την
διέλευση του παραπάνω Αγωγού Φυσικού Αερίου να προσέλθουν στα γραφεία κτημα-
τογράφησης:
 Άγιος Αθανάσιος, ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
 Βέροια, ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ διεύθυνση: Μητροπόλεως 46
 Πετρανά, ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΕΤΡΑΝΩΝ
 Κατσικά, ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΣΙΚΑ, διεύθυνση:
Κατσικάς Ιωαννίνων, Κεντρική πλατεία
 Μικρό Περιστέρι, ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ
(Μικρό Περιστέρι)
 Παραμυθιά, ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΟΥΛΙΟΥ διεύθυνση:
Κων/νου Καραμανλή 179, Παραμυθιά
κατά τις ημερομηνίες από 27/07/2020 έως και 01/08/2020, ωράριο λειτουργίας 09:00
π.μ με 14:00 μ.μ, για να λάβουν γνώση των αρχικών Κτηματολογικών Διαγραμμάτων
και Πινάκων της ζώνης διέλευσης του Αγωγού και να συνεργαστούν με τους υπεύθυ-
νους της μελετητικής εταιρείας, συμπληρώνοντας το έντυπο δήλωσης ιδιοκτησίας και
προσκομίζοντας αντίγραφα τίτλων της ιδιοκτησίας τους καθώς και κάθε σχετική πρό-
σθετη πληροφορία (τοπογραφικά διαγράμματα, κλπ).
Όλα τα ανωτέρω γραφεία κτηματογράφησης θα είναι σε θέση να εξυπηρετήσουν
τους ιδιοκτήτες για το σύνολο του τμήματος από το Διοικητικό όριο της Π.Ε. Θεσσα-
λονίκης ως το Φλωροβούνι στην Π.Ε. Θεσπρωτίας (μήκους περίπου 389 χιλιομέτρων),
συνεπώς ο κάθε ιδιοκτήτης μπορεί να προσέλθει σε όποιο από τα γραφεία κτηματο-
γράφησης τον εξυπηρετεί καλύτερα.
Τα διορθωμένα Κτηματολογικά Στοιχεία (Κτηματολογικά Διαγράμματα και Πίνα-
κες) θα αναρτηθούν στα ίδια γραφεία κτηματογράφησης σε ημερομηνίες που θα ανα-
κοινωθούν εκ νέου, προκειμένου οι ιδιοκτήτες να ελέγξουν την ορθότητά τους και να
υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις ή συμπληρωματικά στοιχεία.
Για τη μελετητική Εταιρεία C&M ΤΕΧΝΙΚΗ A.E., Πρατίνου 99, 116 34 Αθήνα, τηλ.
2107220014, και την εταιρεία ΛΙΝΑΡΔΟΣ Μ.ΙΚΕ Φαύνου 55, 111 46 Γαλάτσι τηλ.
2102220455, υπεύθυνος Μηχανικός είναι ο κ. Νικόλαος Λινάρδος.
Αθήνα 5/6/2020
Για την Υ.Α.Φ.Α. Ποσειδών Α.Ε.
Vassilis Karamitsos
IGI POSEIDON
Technical Director

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης
ΟΛΥΜΠΟΣ ΠΥΞΙΔΑ