Δευτέρα 08.08.2022 | Εορτάζουν: Μύρων, Μύρα, Μίρκα, Τριαντάφυλλος, Τριανταφύλλης, Φύλλης, Φύλλιος, Τριανταφυλλένιος, Τριανταφυλλιά, Φύλλη, Φύλλια, Φυλλιώ, Φυλλίτσα, Τριανταφυλλένια, Ρόζα

Γνωστοποίηση για την πρόσληψη ενός (1) ειδικού συνεργάτη ΠΕ Νομικού- Δικηγόρου.

Ανακοινώσεις δημοσίου19.09.2019 | 3:45 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ταχ. Διεύθυνση: Γ. Γεννηματά 1, Φαρκαδόνα
Τ.Κ.:42031
Πληροφ.: Αθηνά Πατσιάνη
ΤΗΛ: 2433350036
ΦΑΞ: 2433350018
e-mail: dimosfarkadonas@yahoo.gr
Αριθ. Πρωτ. 9437
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Για την πρόσληψη ενός (1) ειδικού συνεργάτη με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου θέσης ΠΕ Νομικού- Δικηγόρου.
Ο Δήμαρχος Φαρκαδόνας έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/07.
2. Την παρ. 1 του άρθρου 163 Ν. 3584/2007 που αντικαταστάθηκε με το άρθρο 213 του Ν.4555/19.7.2018 «Σε κάθε δήμο συνιστώνται θέσεις ειδικών συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών, συνολικού αριθμού ίσου με τον αριθμό των Αντιδημάρχων του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 59 παρ. 2 του Ν.3852/2010….»
3. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου Φαρκαδόνας ΦΕΚ 3171 Β΄12.9.2017 και 678 Β΄28.2.2019.
4. Την με αριθμ.55/74802/29.12.2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα ‘’Οδηγίες σχετικά με το προσωπικό ειδικών θέσεων των Περιφερειών και των Δήμων της Χώρας’’
5. Την ανάγκη πρόσληψης ενός (1) ειδικού συνεργάτη σε θέματα νομικά για επικουρία του Δημάρχου σε εξειδικευμένα επιστημονικά θέματα για την πραγμάτωση των σκοπών του Δήμου, παροχής βοήθειας σε ειδικά θέματα που απασχολούν τις οργανωτικές μονάδες του Δήμου, συστηματική παρακολούθηση στον τομέα της δραστηριότητας του και κάθε άλλη εργασία που θα τους ανατίθεται από το Δήμαρχο και δη θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες (γραπτά ή προφορικά ) επί θεμάτων Νομικής φύσεως μέσα στον κύκλο των εξειδικευμένων γνώσεών του ή της επαγγελματικής του ενασχόλησης.

ΚΑΛΕΙ

Τους/τις ενδιαφερομένους/νες να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής, σχετικά με την πλήρωση:
Μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη σε νομικά θέματα.

Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες για την εν λόγω θέση πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως 17).
Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.
Β) Να έχουν Πτυχίο Νομικής Σχολής (Τμήμα Νομικό) της ημεδαπής ή ισοδύναμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.
Γ) Να είναι δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Τρικάλων, και να έχει εμπειρία σε ζητήματα νομικής φύσεως για την προώθηση των επιδιώξεων, στόχων και συμφερόντων του Δήμου. Για την πρόσληψη θα συνεκτιμηθεί αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση και σημαντική εμπειρία σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Δ) Να έχουν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Ε) Επιπλέον προσόντα θα συνεκτιμηθούν.
Η πλήρωση της θέσης θα γίνει με απόφαση του δημάρχου ο οποίος θα προσλάβει το πρόσωπο που είναι κατά την κρίση του κατάλληλο.
Ο/Η Ειδικός Συνεργάτης που θα καταλάβει την παραπάνω θέση θα υπογράψει σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τη θητεία της δημοτικής περιόδου, εντός της οποίας θα προσληφθούν. Τα καθήκοντά τους και τα υπόλοιπα ζητήματα της θητείας τους ορίζονται στο άρθρο 163 Ν. 3584/2007.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την πλήρωση της παραπάνω θέσης κατά τα ανωτέρω καλούνται να υποβάλουν σχετική έγγραφη αίτηση μαζί με βιογραφικό σημείωμα, επικυρωμένο αντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητάς τους και όλα τα σχετικά δικαιολογητικά, μέχρι την 30.9.2019, στα γραφεία του Δήμου Φαρκαδόνας (αρμόδια κα Αθηνά Πατσιάνη, προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού) τηλ. 2433350036) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Φαρκαδόνα 16.9.2019
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
Ιωάννης Σακελλαρίου

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης