Πέμπτη 28.01.2021 | Εορτάζουν: Παλλάδιος, Παλάδιος, Παλλάδης, Παλάδης, Χάρις,

Μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια πετρελαιοειδών από την ΠΕ Τρικάλων

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις23.09.2020 | 1:18 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΑΔΑ: 6ΟΦΚ7ΛΡ-78Π

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Β. Τσιτσάνη 31
Ταχ. Κώδικας: 42132
FAX: 24310 – 46115
Πληροφορίες: Α. Τζέλης, Ε. Μαλέκας
Τηλέφωνο: 24310 – 46326,46372.
e-mail: a.tzelis@thessaly.gov.gr
e.malekas@thessaly.gov.gr
Αρ. Πρωτ.: 241755
Ημ/νία: 18-9-2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων – Περιφέρεια Θεσσαλίας, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια πετρελαιοειδών (καυσίμων κίνησης, θέρμανσης) για την κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων με κριτήριο κατακύρωσης για τα υγρά καύσιμα (πετρέλαιο κίνησης, θέρμανσης, βενζίνη αμόλυβδη) η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και συγκεκριμένα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην εκάστοτε διαμορφούμενη μέση λιανική τιμή πώλησης των καυσίμων κατά την ημέρα παράδοσης του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.
Συνολικός προϋπολογισμού για τα οικονομικό έτος 2021, 305.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και του δικαιώματος προαίρεσης 10% όπως αναλυτικά περιγράφεται στην παρούσα.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ μέχρι 22 Οκτωβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά την καταλυτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα στης 29-10-2020 ημέρα Πέμπτη μέσω των αρμοδίων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.
Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί :
1. Όλα τα φυσικά πρόσωπα, 2. Όλα τα Νομικά πρόσωπα, 3. Συνεταιρισμοί, 4. Ενώσεις κ κοινοπραξίες προμηθευτών.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ – www.promitheus.gov.gr)
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας εκτός του ΦΠΑ.
Οι όροι της υπ. αριθμ. 01/2020 Διακήρυξης (ΕΣΗΔΗΣ-99396) υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας http://www.thessaly.gov.gr. Και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 24310-46326,372-Α. Τζέλης, Ε. Μαλέκας) τις εργάσιμες μέρες και ώρες, γραφείο 325-326 Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης
ΟΛΥΜΠΟΣ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ Nature Spot e-shop