Πέμπτη 13.06.2024 | Εορτάζουν: Τριφύλλιος, Τριφύλιος

Αριθμός Μ.Η.Τ. 232067

Η ιστοσελίδα www.trikalaerevna.gr σύμφωνα με την απόφαση Ε/1117/29-03-2024 της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης / Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης / Τμήμα Μητρώου και Διαφάνειας έλαβε την πιστοποίηση εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου (Μ.Η.Τ.) στον Νομό Τρικάλων σύμφωνα με το Ν.5005/2022. O κατάλογος των πιστοποιημένων επιχειρήσεων ηλεκτρονικού τύπου αναρτάται στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ε.Ε.

Ολοκληρωμένες Επεμβάσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας επικίνδυνων σημείων οδ. δικτύου Δ. Τρικκαίων

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις17.01.2023 | 9:49 πμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΑΔΑ: ΨΥΣΦΩΗ9-ΠΓΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Τρίκαλα 16-1-2023
Αρ. Πρωτ.: 2256
ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
CP45233140-2
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 3.300.000,00 ευρώ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
του έργου :«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ»
Ο Δικαιούχος Δήμος Τρικκαίων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ για την ανάθεση του έργου: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ εκτιμώμενης αξίας 2.661.290,32 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) και συνολικού προϋπολογισμού 3.300.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ) που αναλύεται σε:
Δαπάνη εργασιών: 1.879.265,50 ευρώ,
ΓΕ + ΟΕ: 338.267,79 ευρώ,
Απρόβλεπτα: 332.629,99 ευρώ
Τέλος εισόδου ΑΕΚΚ με ΓΕ&ΟΕ: 12.156,90 ευρώ,
Αναθεώρηση: 98.970,14 ευρώ
ΦΠΑ: 638.709,68 ευρώ
1. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www. promitheus.gov.gr στο ΕΣΗΔΗΣ καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Τρικκαίων www.trikalacity.gr (πεδίο χρήσιμα-προκηρύξεις). Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το πρότυπο από την ΕΑΑΔΗΣΥ υπόδειγμα.
ν ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 21 της αναλυτικής διακήρυξης.
5. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 53.225,80 ευρώ. Η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δικαιούχο ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 13 μήνες.
6. Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.
7. Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι 18 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
8. Το έργο συγχρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έως το ποσό των 2.800.000,00 ευρώ με ΦΠΑ και με πόρους του Δήμου έως το ποσό των 500.000,00 ευρώ.
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δικαιούχο ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ, αρμόδιος υπάλληλος Ε. Γιαννούλα (τηλ.:2431063236, e-mail: egiannoula@trikalacity.gr) και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου (τηλ.: 2431063227), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
(Αναλυτικά στο έντυπο της ΕΡΕΥΝΑΣ της 17/01/2023)

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης