Τετάρτη 19.01.2022 | Εορτάζουν: Ευφρασία, Ευφρασίτσα, Μακάριος, Μακάρης, Μακαράς, Μακαρία, Μακάρω, Μακαρίτσα, Μακαρούλα

Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Πύλης και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

Ανακοινώσεις δημοσίου04.09.2019 | 4:19 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Πύλη Τρικάλων
Ταχ. Κώδικας: 42032
E-mail: dpilis@otenet.gr
Τήλ.: 2434350100
Fax: 2434350150
Αρ. Πρωτ: 10401
Αρ. Απόφ.: 106
ΘΕΜΑ: Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Πύλης και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Δήμαρχος Πύλης, Νομού Τρικάλων, έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α’ 134).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. “Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει.”
4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε’ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με την αντιμισθία.
5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 για τον Δήμο Πύλης, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 15.037 κατοίκους.
6. Το γεγονός ότι ο Δήμος Πύλης έχει επτά (7) Δημοτικές Ενότητες.
7. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν 5 Αντιδήμαρχοι.
8. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019: Ορισμός Αντιδημάρχων.
9. Τον ΟΕΥ του Δήμου Πύλης
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Πύλης, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, από 02-09-2019 μέχρι 02-09-2020 και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:
1. Τον κ. ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ (ΑΡΗ) ΤΖΑΝΗ
Αντιδήμαρχο Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών – Πολιτικής Προστασίας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
i. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο διοικητικών θεμάτων του Δήμου και ειδικότερα την εποπτεία των θεμάτων Διοικητικών Υπηρεσιών.
ii. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, αδειών Πολιτικών Γάμων, Αποφάσεων εγγραφής στα Δημοτολόγια, Αιτήματα Πολιτογράφησης, Ληξιαρχικών Πράξεων, λοιπών διοικητικών εγγράφων.
iii. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο οικονομικών θεμάτων και ειδικότερα την εποπτεία των θεμάτων Οικονομικών Υπηρεσιών ήτοι:
1.1. Εσόδων – Περιουσίας και Προμηθειών
1.2. Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου, Ταμείου.
iv. Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
v. Υπηρεσίες Κ.Ε.Π.
vi. Υπογραφή βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας.
vii. Τον συντονισμό και την εποπτεία του Έργου της Πολιτικής Προστασίας σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία και τους ορισμένους Υπαλλήλους.
Εκτελεί αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.
Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων της αρμοδιότητάς του στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.

2. Τον κ. ΣΩΤΗΡΙΟ ΧΑΝΤΖΗ
Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων & Πολεοδομίας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Α)
i. Προΐσταται της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
ii. Την κατασκευή και συντήρηση έργων και αναπτυξιακών υποδομών των οικιστικών περιοχών του Δήμου.
iii. Το σχεδιασμό, την κατασκευή και συντήρηση έργων εκτός αστικού ιστού (π.χ. εγγειοβελτιωτικά έργα, αγροτική οδοποιία κλπ).
iv. Τη σύνταξη και παρακολούθηση εκτέλεσης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου (έργα – μελέτες – προμήθειες).
v. Την εξασφάλιση και διαρκή βελτίωση των τεχνικών και κοινωνικών υποδομών στις πόλεις και τα χωριά όπως την κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση συστημάτων ύδρευσης, τηλεθέρμανσης, έργων ηλεκτροφωτισμού των κοινόχρηστων χώρων, η δημιουργία χώρων πρασίνου, χώρων αναψυχής, πλατειών και λοιπών υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων.
vi. Τη διαγράμμιση οδών.
vii. Την ονομασία των οδών, πλατειών, την τοποθέτηση πινακίδων πληροφορίας και την αρίθμηση κτισμάτων.
viii. Την εποπτεία, φροντίδα, συντήρηση και φύλαξη των παιδικών χαρών.
ix. Την τοποθέτηση ρυθμιστικών και πληροφοριακών πινακίδων.
x. Τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τον καθορισμό πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και γενικότερα τη λήψη μέτρων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της κυκλοφορίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Β)
i. Την εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών, Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου, Αυθαιρέτων, Τεχνικού Αρχείου – Γραμματείας.
ii. Είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση, την αξιοποίηση και την εκμετάλλευση των δημοτικών κτιρίων καθώς και για την κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση τους και εισηγείται επί των θεμάτων αυτών.
iii. Τη λήψη μέτρων αποκατάστασης και ανάπλασης των περιοχών όπου απαιτείται και κυρίως σε περιοχές όπου αναπτύσσεται εκμετάλλευση ορυκτού πλούτου και εγκαθίστανται μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων.
Υπογραφή βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας.
Εκτελεί αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.
Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων της αρμοδιότητάς του στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.
Ο ανωτέρω αντιδήμαρχος θα εκτελεί καθήκοντα Προέδρου Επιτροπή Ποιότητας ζωής

3. Τον κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΖΟΥΡΤΟ
Αντιδήμαρχο Αγροτικής Ανάπτυξης – Κοινωνικής Μέριμνας – Υγείας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Α)
i. Ανάπτυξης και Προγραμματισμού και ιδίως:
• Τα θέματα πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας, Αλιείας).
ii. Καταστημάτων, επιχειρήσεων και εμπορίου και ιδίως:
• Τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
• την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
• την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.
• τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος.
• την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή.
• τη λειτουργία δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών.
• τη διαφήμιση και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.
• την επιβολή πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α’/2001).
• γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
Β) Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και ιδίως:
• την υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, την εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων, την υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων, την πρόνοια απόρων και αστέγων, τις δράσεις εθελοντισμού και τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, την απασχόληση.
• την εποπτεία και ευθύνη γενικότερα των αρμοδιοτήτων της Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης που προβλέπονται στο άρθρο 75 του ν. 3463/06 περίπτωση ε΄ του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και ιδίως τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, την έκδοση αποφάσεων, πιστοποιητικών, επιδομάτων, την επιβολή προστίμων, την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και της κείμενης νομοθεσίας της περίπτωσης αυτής και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
Γ) Θέματα Υγείας
• Τον έλεγχο- εποπτεία στον Τομέα της Δημόσιας Υγείας και την διασφάλιση αυτής στους δημότες μας.
• Συντονισμός ομάδας ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ.
• Την διοργάνωση ιατρικών-επιστημονικών εκδηλώσεων, σεμιναρίων, συνεδρίων υπό την αιγίδα του Δήμου.
• Σύνδεσμος του Δήμου Πύλης με το Κέντρο Υγείας Πύλης, τα Περιφερειακά Ιατρεία και το ΕΚΑΒ.
Δ) Υπογράφει βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας.
Εκτελεί αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.
Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων της αρμοδιότητάς του στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.

4. Τον κ. ΣΩΤΗΡΙΟ ΑΓΓΕΛΗ
Αντιδήμαρχο Πολιτισμού – Παιδείας – Αθλητισμού – Τουρισμού και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Α) Θέματα Παιδείας.
Β) Θέματα Πολιτισμού
• τις αρμοδιότητες του πολιτισμού στις οποίες περιλαμβάνονται, ιδίως τα οριζόμενα στο άρθρο 75 περίπτωση στ΄ του ν. 3463/06, την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
• τη χορήγηση της χρήσης – διάθεσης των αιθουσών και χώρων του Δήμου για πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις.
Γ) Αθλητισμού και νεολαίας και ιδίως:
• τις αρμοδιότητες του αθλητισμού στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως τα οριζόμενα στο άρθρο 75 περίπτωση στ΄ του ν. 3463/06 και τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή κυρώσεων, την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
• τη Συμβουλευτική Αγωγή και Δράσεις Νεολαίας, το Τοπικό Συμβούλιο Νέων, των θεμάτων Νεολαίας, το Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας.
Δ) Θέματα Τουρισμού:
• Την εποπτεία και ευθύνη σε θέματα τουρισμού του Γραφείου Απασχόλησης και Τουρισμού του Αυτοτελούς Γραφείου Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ειδικότερα:
• Τον σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων δράσεων παρέμβασης του Δήμου για την ανάπτυξη του τουρισμού και την αναβάθμιση των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών σε συνεργασία με τους τουριστικούς επαγγελματικούς φορείς της περιοχής.
• Τον σχεδιασμό και την πραγματοποίηση προγραμμάτων τουριστικής προβολής του Δήμου.
• Την εφαρμογή μηχανισμών ενημέρωσης/πληροφόρησης των επισκεπτών της περιοχής.
E) Υπογράφει βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας.
Εκτελεί αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.
Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων της αρμοδιότητάς του στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.

5. Τον κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΔΟΥΛΑΛΑ
Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας (Καθαριότητας – Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής) και μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Α)
i. Της καθαριότητας και Υγιεινής των Κοινόχρηστων χώρων στο σύνολο της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου.
ii. Του σχεδιασμού – οργάνωσης αποκομιδής και διαχείρισης πάσης φύσεως αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών.
iii. Την εποπτεία ετοιμότητας για λειτουργία των διαθέσιμων μέσων και ανθρώπινου δυναμικού στην καθαριότητα και σε όλο το εύρος καθηκόντων και υποχρεώσεων.
iv. Την καθαριότητα όλων των κοιμητηρίων στο σύνολο του Δήμου.
v. Την εποπτεία και ευθύνη καλής κατάστασης, χρήσης και λειτουργίας οχημάτων, μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του τμήματος καθαριότητας της Δ/νσης Περιβάλλοντος.
vi. Την Διαχείριση – συντήρηση αστικού – περιαστικού πράσινου και δασών.
vii. Την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, πρασίνου.
Β) Ελέγχει το Γραφείο κίνησης του Δήμου.
Γ) Τον συντονισμό εύρυθμης λειτουργίας ηλεκτροφωτισμού, σε συνεργασία με την Τεχνική υπηρεσία του Δήμου Πύλης και τις δομές του.
Δ) Την συντήρηση του στόλου των μηχανημάτων στο σύνολό τους.
Ε) Υπογράφει βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας.
Εκτελεί αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.
Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων της αρμοδιότητάς του στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.

Για τις κατά τόπο αρμοδιότητες στις δημοτικές ενότητες ορίζονται οι παρακάτω Αντιδήμαρχοι:
• Στη Δημοτική Ενότητα Πύλης ο Αντιδήμαρχος Βησσαρίων Τζάνης.
• Στη Δημοτική Ενότητα Πινδέων – Νεράϊδας & Μυροφύλλου Αντιδήμαρχος Χαντζής Σωτήριος.
• Στη Δημοτική Ενότητα Ενότητα Γόμφων ο Αντιδήμαρχος Ζούρτος Κωνσταντίνος.
• Στη Δημοτική Ενότητα Πιαλείων ο Αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Δούλαλας.
• Στην Δημοτική Ενότητα Αιθήκων ο Αντιδήμαρχος Αγγέλης Σωτήριος.
Οι αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται σε κάθε κατά τόπο Αντιδήμαρχο είναι οι παρακάτω:
1. Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
2. Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
3. Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
4. Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
5. την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας.
6. την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα.
7. την εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των δημοτικών ενοτήτων υλικών και περιουσιακών στοιχείων.
8. Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:
• της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων.
• της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα.
Εξουσιοδοτούνται με την παρούσα απόφαση όλοι οι παραπάνω αναφερόμενοι αντιδήμαρχοι για:
• την υπογραφή των εγγράφων που είναι συναφή με τις αρμοδιότητές τους καθώς και τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής όπως και τη έκδοση βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας.
• Την εκπροσώπηση του Δημάρχου σε δηµόσιες εκδηλώσεις (συνέδρια, συνελεύσεις, εορτές) και στα Μ.Μ.Ε. και την ανάπτυξη των θέσεων για το έργο και τις υπηρεσίες που παρέχει ο Δήμος.
• Την τέλεση Πολιτικών Γάμων στις κατά Δημοτική Ενότητα ορισμένοι Αντιδήμαρχοι με την δυνατότητα τέλεσης αυτών και στα άλλα Δημοτικά Διαμερίσματα.
Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.
Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Βησσαρίων Τζάνης, που αναπληρώνει το Δήμαρχο και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Σωτήριο Αγγέλη.
Ο Αντιδήμαρχος κ. Χαντζής Σωτήριος θα ασκεί και την αρμοδιότητα του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου (άρθρ. 74 του Ν. 3852/2010).
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού Τρικάλων και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Πύλης.

Πύλη, 02/09/2019
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΑΡΑΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης
ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020