Κυριακή 01.08.2021 | Εορτάζουν: Ελέσα, Ελέσσα, Εύκλεος, Ευκλεή, Ευκλέα, Μάρκελος, Σολομονή

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2019

Ανακοινώσεις δημοσίου26.07.2019 | 3:21 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

Πα την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

ορισμένου χρόνου κατά το άρθρο 21 του Ν.2190/1994

Ο ΔΕΔΔΗΕ, που εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων, σύμφωνα από την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ/91/13116/24.04.2019 εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 και την υπ’ αριθμ. 17/2019 απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας/Περιοχή Τρικάλων και συγκεκριμένα δύο (2) Ηλεκτροτεχνίτες Δικτύων ΔΕ στην έδρα της Περιοχής Τρικάλων. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 45 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στη διεύθυνση ΔΕΔΔΗΕ/Περιοχή Τρικάλων, οδός Τζουμαγιάς & Θεοδοσοπούλου 42132 Τρίκαλα, 2ος όροφος γραφείο 200, υπ’ όψη κας Ντιντή Κων/νας (τηλ. επικοινωνίας:24310-28263 εσ.260) και κου Τσίπρα Π,(24310-28263 εσ.258), εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, που αρχίζουν από 29.07,2019 ημέρα Δευτέρα, έως 07.08.2019 ημέρα Τετάρτη και από ώρες 08:00 έως 14:00.

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης με αρ. πρωτ. 2140/14.06.2019 μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «12.02.2019», θα γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και συγκεκριμένα στην Έδρα της Περιοχής Τρικάλων και στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος του Δήμου Τρικκαϊων. Επίσης θα είναι αναρτημένο στο site του ΔΕΔΔΗΕ (www.deddie.gr).

ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ/ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ & ΤΖΟΥΜΑΓΙΑΣ

42132 ΤΡΙΚΑΛΑ

ΤΗΛ.: 24310-28263

 

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης
Nature Spot e-shop