Σάββατο 15.06.2024 | Εορτάζουν: Αυγουστίνος, Αυγουστίνα, Αύγουστος, Αυγούστα, Ιερώνυμος, Γερώνυμος, Ιερονύμη, Μόνικα, Μόνα, Ορτίσιος, Ορτίσης, Ορτίσια, Ορτανσία

Αριθμός Μ.Η.Τ. 232067

Η ιστοσελίδα www.trikalaerevna.gr σύμφωνα με την απόφαση Ε/1117/29-03-2024 της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης / Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης / Τμήμα Μητρώου και Διαφάνειας έλαβε την πιστοποίηση εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου (Μ.Η.Τ.) στον Νομό Τρικάλων σύμφωνα με το Ν.5005/2022. O κατάλογος των πιστοποιημένων επιχειρήσεων ηλεκτρονικού τύπου αναρτάται στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ε.Ε.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 5ης Υ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις27.10.2023 | 12:36 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΑΔΑ: 963346907Φ-ΤΩΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Τμήμα: Οικονομικό
Γραφείο: Προμηθειών (Διαγωνισμοί)
Δ/νση: Καρδίτσης 56
Τ.Κ. 42 131 ΤΡΙΚΑΛΑ
Τηλ.: 24313-50702
Email: gnt.promitheies@trikalahospital.gr

Αριθμ. Πρωτ.: 28348

Τρίκαλα: 26-10-2023
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΘΕΜΑ: «ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ»
Το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 741/44ης/23-10-2023 (ΑΔΑ: 6ΒΡΡ46907Φ-Σ1Η) Απόφαση ΔΣ του Νοσοκομείου, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για παροχή «Υπηρεσιών Συγκέντρωσης Ρούχων για Πλύσιμο», CPV:98311000-6» για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγραμματισμού Προμηθειών και Υπηρεσιών για το έτος 2023, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 144.312,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των δικαιωμάτων προαίρεσης ως κάτωθι:
Α. Προϋπολογιζόμενη δαπάνη για το 1ο έτος: 72.156,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ για ένα(1) έτος μετά την λήξη της αρχικής σύμβασης προϋπολογιζόμενης δαπάνης 72.156,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης https://nepps.eprocurement.gov.gr (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 247157).

(Αναλυτικά στο έντυπο της ΕΡΕΥΝΑΣ της 27/10/2023)

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης