Τρίτη 20.10.2020 | Εορτάζουν: Αρτέμιος, Αρτέμης, Άρτεμις, Αρτέμη, Αρτέμιδα, Αρτεμία, Αρτεμισία, Γεράσιμος, Μάκης, Μικές, Μίκης, Γερασιμούλα, Διάνα, Ντιάνα, Ενόη, Ματρώνα, Ματρόνα, Κερασιά, Κερασία

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ»

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις21.07.2020 | 1:13 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΑΔΑ: 6ΚΟΡΩΗ9-6Ρ6

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Δ/νση: Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα: Προμηθειών & Αποθηκών

Ταχ. Δ/νση: Ασκληπιού 18

Ταχ. Κώδ.: 421 31 Τρίκαλα

Πληροφορίες: Ευθυμίου Παναγιώτα

Τηλέφωνο: 24313-51203,233

F A X: 24313-51219

E-mail: panef@trikalacity.gr

 

Αρ. Πρωτ.: 20240

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ»

α/α ΕΣΗΔΗΣ: 94835

 

O Δήμος Τρικκαίων θα προβεί σε ανοικτή ηλεκτρονική διαγωνιστική διαδικασία κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά είδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τεύχος Α), για την Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για το προσωπικό του Δήμου Τρικκαίων» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 145.454,20 ευρώ χωρίς το ΦΠΑ, ήτοι 180.363,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και συγκεκριμένα των ειδών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της αναλυτικής διακήρυξης.

Η χρηματοδότηση της σύμβασης είναι από ιδίους πόρους.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για το προσωπικό του Δήμου Τρικκαίων. Τα προς προμήθεια είδη υποδιαιρούνται στις παρακάτω ομάδες και κατατάσσονται στους αντίστοιχους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):

 

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV
Α. ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 18141000-9
Β. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ 18444000-3
Γ. ΡΟΥΧΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 35113400-3
Δ. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 18830000-6
Ε. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 18143000-3

 

Ο πίνακας ποσοτήτων περιγράφεται στο παράρτημα I της παρούσης.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της αναλυτικής διακήρυξης.

Κριτήριο κατακύρωσης: Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής ανά είδος.

«Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα είδη μιας ή περισσοτέρων ομάδων».

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργειας διαγωνισμών

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 20/07/2020
Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών: 20/08/2020 και ώρα 15:00
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα Υποβολής προσφορών: 20/08/2020 και ώρα 15:00
Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 27/08/2020 και ώρα 11:00
   

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την 20/07/2020, ημέρα Δευτέρα.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που ασκούν εμπορική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής:

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσοστό 2% του προϋπολογισμού μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., των ειδών που υποβάλλουν προσφορά.

Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε συστημικό αριθμό: 94835

Αρμόδιοι για πληροφορίες: κα. Ευθυμίου Παναγιώτα, κα. Κρύου Φωτεινή, τηλ. 24313-51203, 24313-51233, φαξ: 24313-51219, email: panef@trikalacity.gr, fkriou@trikalacity.gr.

Τρίκαλα 20/07/2020

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε στα links: www.thessalia-espa.gr, www.efepae.gr, www.aedep.gr, www.espa.gr

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε στα links:
www.thessalia-espa.gr, www.efepae.gr, www.aedep.gr, www.espa.gr


Η φρέσκια γεύση που δίνετε στην ημέρα σας... Nature Spot e-shop