Κυριακή 14.08.2022 | Εορτάζουν: Δεν υπάρχουν γιορτές για σήμερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις13.12.2021 | 1:57 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΑΔΑ: Ψ6Α3ΩΗ9-ΑΔ5
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Νομός Τρικάλων
Δήμος Τρικκαίων 
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών
Δ/νση: Ασκληπιού 18 – 421 31 Τρίκαλα
Πληροφορ.: Μαρίκα Εξάρχου
Τηλέφωνο: 2431.3.51213
E-mail: mexarchou@trikalacity.gr
Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 146078
Αριθ. Πρωτ.:56384
Τρίκαλα 10/12/2021
O Δήμαρχος Τρικκαίων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία κάτω των ορίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τ. Α΄) η «Προμήθεια ελαστικών επισώτρων για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Τρικκαίων» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 112.304,52 Ευρώ, εκτός του ΦΠΑ και συγκεκριμένα των ειδών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της αναλυτικής διακήρυξης.
Αντικείμενο προμήθειας:
Προμήθεια, τοποθέτηση και ζυγοστάθμιση καινούριων ελαστικών επισώτρων, που απαιτούνται για την αντικατάσταση φθαρμένων σε οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Τρικκαίων.
Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, που θα δοθεί υπολογιζόμενη με το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό, επί των τιμών της μελέτης.
«Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς».
Χρόνος και τόπος διενέργειας διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

(Αναλυτικά στο έντυπο της ΕΡΕΥΝΑΣ της 11/12/2021)

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης