Σάββατο 20.04.2024 | Εορτάζουν: Ζακχαίος, Ζάκχος, Ζάχος,Λάζαρος, Λάζος

Αριθμός Μ.Η.Τ. 232067

Η ιστοσελίδα www.trikalaerevna.gr σύμφωνα με την απόφαση Ε/1117/29-03-2024 της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης / Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης / Τμήμα Μητρώου και Διαφάνειας έλαβε την πιστοποίηση εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου (Μ.Η.Τ.) στον Νομό Τρικάλων σύμφωνα με το Ν.5005/2022. O κατάλογος των πιστοποιημένων επιχειρήσεων ηλεκτρονικού τύπου αναρτάται στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ε.Ε.

Περίληψη Διακήρυξης από τo ΕΚΑΒ Παράρτημα Λάρισας

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις27.02.2024 | 9:19 πμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΑΔΑ: 9Φ4ΧΟΡ1Π-ΝΦ8

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τηλ: 2410 685 230
Αρ. πρωτ: 1523
Θέμα: Περίληψη Διακήρυξης
To ΕΚΑΒ Παράρτημα Λάρισας
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την σύναψη σύμβασης με εξωτερικό συνεργείο επισκευής και συντήρησης των ασθενοφόρων οχημάτων του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Λάρισας τομέας Τρικάλων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 45.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: ευρώ 36.290,32 ΦΠΑ 24%: ευρώ 8.709,68), για την προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών καθώς και των απαιτούμενων εργασιών που απαιτούνται.
Αναλυτικά:
ΤΜΗΜΑ 1 «Ανταλλακτικά», εκτιμώμενης αξίας 22.580,65 ευρώ πλέον ΦΠΑ (28.000,00 ευρώ).
ΤΜΗΜΑ 2 «Συντήρηση και Επισκευή», εκτιμώμενης αξίας 13.709,68 ευρώ πλέον ΦΠΑ (17.000,00 ευρώ).
Οι ενδιαφερόμενοι λαμβάνουν μέρος στον διαγωνισμό για το σύνολο των τμημάτων.
Απαιτούμενες εγγυήσεις: Εγγυητική συμμετοχή ύψους (725,81 ευρώ) που αντιστοιχεί στο 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης και εγγυητική καλής εκτέλεσης ύψους (1.451,61 ευρώ) που αντιστοιχεί στο 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
Διάρκεια Σύμβασης: Δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού.
Χρόνος Ισχύος των Προσφορών: Δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr (A/A ΕΣΗΔΗΣ 346009) όπου και περιγράφονται αναλυτικά τα απαιτούμενα.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών: 18/03/2024 και ώρα 11.00 π.μ.
Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 21/03/2024 και ώρα 11:00 π.μ.
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.ekab.gr στη διαδρομή: Προκηρύξεις ► Αναζήτηση Προκηρύξεων► Παράρτημα Λάρισας – Ανοιχτός.
Λάρισα, 26 Φεβρουαρίου 2024
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΕΚΑΒ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης