Τρίτη 05.12.2023 | Εορτάζουν: Διογένης, Σάββας, Σάβας, Σαββούλης, Σαββούλα, Σαβούλα, Σαβούλη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 1/2022

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις17.06.2022 | 2:31 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΑΔΑ: 6Ω514653Π4-ΦΗΞ
[Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλία 2014-2020]
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων
Ταχ. Δ/νση: Δ. Καλαμάτα 3
Τ.Κ.: 42131
Πληροφορίες: Σ. Φαραζούμη,
Φ. Μπαμπαλιάρη
Τηλ.: 2431076647
Ε-mail: efatri@culture.gr
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων προκηρύσσει Ανοικτό, Δημόσιο, Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 65.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), (ήτοι: προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 52.419,35 ευρώ, ΦΠΑ 24%: 12.580,65 ευρώ) που αφορά στην επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια Γενικών Δομικών Υλικών» στο πλαίσιο του υποέργου 1 «Προστασία και ανάδειξη διαχρονικών αρχαιοτήτων του αρχαιολογικού χώρου της πόλης των Τρικάλων, Π.Ε. Τρικάλων, Π. Θεσσαλίας» της πράξης «Προστασία και ανάδειξη διαχρονικών αρχαιοτήτων του αρχαιολογικού χώρου της πόλης των Τρικάλων, Π.Ε. Τρικάλων, Π. Θεσσαλίας» (με κωδικό MIS 5067467 και κωδ. πράξης 2021ΕΠ00610016) με τα ακόλουθα στοιχεία:
1. Αναθέτουσα Αρχή:
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού/Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων Ταχ. Δ/νση: Δ. Καλαμάτα 3, Τ.Κ. 42131, Τρίκαλα Τ.: 2431076647 | Ε.: efatri@culture.gr
2. Πληροφορίες για τη Διακήρυξη αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διαδρομή: Αρχική > Ανακοινώσεις – Προκηρύξεις > Ανακοινώσεις- Διαγωνισμοί > Διαγωνισμοί.
(https://www.culture.gov.gr/el/announcements/SitePages/contests.aspx)
3. Τύπος Σύμβασης: Προμήθεια
4. Αντικείμενο του εν θέματι Διαγωνισμού είναι η επιλογή αναδόχου για την προμήθεια γενικών δομικών υλικών στον αρχαιολογικό χώρο αρχαίας Τρίκκης και στο Βυζαντινό Κάστρο Τρικάλων για τις ανάγκες του υποέργου 1 της πράξης «Προστασία και ανάδειξη διαχρονικών αρχαιοτήτων του αρχαιολογικού χώρου της πόλης των Τρικάλων, Π.Ε. Τρικάλων, Π. Θεσσαλίας» που υλοποιεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων.
5. Κοινό λεξιλόγιο για τις Δημόσιες Συμβάσεις (CPV)
CPV: • 44111000-1 «Οικοδομικά υλικά»
(Αναλυτικά στο έντυπο της ΕΡΕΥΝΑΣ της 17/06/2022)

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης