Παρασκευή 09.12.2022 | Εορτάζουν: Άννα, Αννίτα, Ανίτα, Ανέτα, Αννέτα, Ανναμπέλλα, Ανναμαρία, Αννούλα, Ανέζα, Ανεζούλα, Άννη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 5/2022 ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις05.11.2022 | 12:56 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΑΔΑ: 61ΔΔ4653Π4-ΧΛΥ
ΑΔΑΜ: 22PROC011540681
ΥΠΠΟΑ 04/11/2022
Α. Π.: 539071
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων
Ταχ. Δ/νση: Δ. Καλαμάτα 3
Τ.Κ.: 42131
Πληροφορίες: Σ. Φαραζούμη, Φ. Μπαμπαλιάρη
Τηλ.: 2431076647 Ε-mail: efatri@culture.gr
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων προκηρύσσει Δημόσιο, Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 65.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), (ήτοι: προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 52.419,35 ευρώ, ΦΠΑ 24%: 12.580,65 ευρώ) που αφορά στην επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών» στο πλαίσιο του υποέργου 1 «Προστασία και ανάδειξη διαχρονικών αρχαιοτήτων του αρχαιολογικού χώρου της πόλης των Τρικάλων, Π.Ε. Τρικάλων, Π. Θεσσαλίας» της πράξης «Προστασία και ανάδειξη διαχρονικών αρχαιοτήτων του αρχαιολογικού χώρου της πόλης των Τρικάλων, Π.Ε. Τρικάλων, Π. Θεσσαλίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5067467 και Κωδ. Πράξης Σ.Α.: 2021ΕΠ00610016, της ΣΑ ΕΠ0061) με τα ακόλουθα στοιχεία:
1. Αναθέτουσα Αρχή:
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού/Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων
Ταχ. Δ/νση: Δ. Καλαμάτα 3, Τ.Κ. 42131, Τρίκαλα
Τ.: 2431076647 | Ε.: efatri@culture.gr
2. Πληροφορίες για τη Διακήρυξη αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διαδρομή: Αρχική > Ανακοινώσεις – Προκηρύξεις > Ανακοινώσεις- Διαγωνισμοί > Διαγωνισμοί.
(https://www.culture.gov.gr/el/announcements/SitePages/contests.aspx)
3. Τύπος Σύμβασης: Προμήθεια
4. Αντικείμενο του εν θέματι Διαγωνισμού είναι η επιλογή αναδόχου για την προμήθεια οικοδομικών υλικών στον αρχαιολογικό χώρο αρχαίας Τρίκκης και στο Βυζαντινό Κάστρο Τρικάλων για τις ανάγκες του υποέργου 1 της πράξης «Προστασία και ανάδειξη διαχρονικών αρχαιοτήτων του αρχαιολογικού χώρου της πόλης των Τρικάλων, Π.Ε. Τρικάλων, Π. Θεσσαλίας» που υλοποιεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων.
5. Κοινό λεξιλόγιο για τις Δημόσιες Συμβάσεις (CPV)
CPV: • 44111000-1 «Οικοδομικά υλικά»
6. Η εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εξήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (65.000,00 ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (ήτοι: προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 52.419,35 ευρώ, ΦΠΑ 24%: 12.580,65 ευρώ).
7. Διάρκεια της Σύμβασης ή προθεσμία εκτέλεσης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως την 30/11/2023 που ορίζεται ως ημερομηνία λήξης της πράξης και σε περίπτωση παράτασης ως τη νέα λήξη αυτής.
8. Οι εγγυήσεις που απαιτούνται στον εν θέματι διαγωνισμό είναι οι εξής:
• Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, η οποία ανέρχεται στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, ήτοι 1.048,39 ευρώ (χιλίων σαράντα οκτώ ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών)
• Για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης απαιτείται η εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
9. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από το Ελληνικό Δημόσιο, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) και συγκεκριμένα τη ΣΑ ΕΠ0061, με Κωδικό Πράξης Σ.Α.: 2021ΕΠ00610016 και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5067467, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020».
10. Είδος διαδικασίας: Ανοικτή διαδικασία.
11. Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιμής.
12. Παραλαβή τεύχους Διακήρυξης 5/2022: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το σχετικό Τεύχος της εν θέματι Διακήρυξης και οποιοδήποτε άλλο σχετικό με τον εν θέματι Διαγωνισμό έγγραφο, άνευ αντιτίμου, από τη διαδικτυακή σελίδα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ (www.promitheus.gov.gr) ή την ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (https://www.culture.gr), καθώς και από την ιστοσελίδα του προγράμματος «Διαύγεια» (https://diavgeia.gov.gr).
13. O εν θέματι διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψήφιους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 21-11-2022 και ώρα 14:00.

(Αναλυτικά στο έντυπο της ΕΡΕΥΝΑΣ της 6/11/2022)

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης